ระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมควบคุมระบบ
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
มีโอกาสได้พบ ผศ.พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล ตอนไปอบรม JAVA SL-275 พร้อมกัน เมื่อ 25-26 มิ.ย. 2548 ประทับใจหนังสือของอาจารย์ เพราะเขียนได้ดีมาก จึงขอถ่ายรูปคู่มาให้เห็นภาพของท่านแบบเต็มตากันอีกครั้ง หนังสือของท่านมีทั้งหมด 11 บทเรียน โดยแบ่งป็น 4 ส่วน
1. ภาพรวม (Overview)
2. การจัดการกระบวนการ (Process Management)
3. การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management)
4. การจัดการรับ-ส่งข้อมูล (Input/Output Management)

1) Introduction 2) Computer-System Structures 3) Operating-System Structures 4) Processes 5) Threads 6) CPU Scheduling 7) Process Synchronization 8) Deadlocks 9) Memory Management 10) Virtual Memory 11) File-System Interface 12) File-System Implementation 13) I/O Systems 14) Mass-Storage Structure 15) Distributed System Structures 16) Distributed File Systems 17) Distributed Coordination 18) Protection 19) Security 20) The Linux System 21) Windows 2000 22) Windows XP 23) Historical Perspective

รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม, "ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)", อาง้วนการพิมพ์, นครสวรรค์, 2555. 1) ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2) ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 3) โปรเซสและเธรด 4) การจัดการโปรเซสเซอร์ 5) การจัดการหน่วยความจำหลัก 6) การจัดการหน่วยความจำเสมือน 7) การจัดการอุปกรณ์ 8) การจัดการไฟล์ 9) การใช้งานโปรแกรมโซซิม 10) แนะนำระบบปฏิบัติการอูบุนตู 11) การติดตั้งระบบปฏิบัติการอูบุนตู 12) การใช้งานระบบปฏิบัติการอูบุนตู 13) โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการอูบุนตู

ไพศาล โมลิสกุลมงคล และคณะ, "
ระบบปฏิบัติการ", สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย, กรุงเทพฯ, 2545. 1) พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 2) โปรเซส และ Thread 3) การจัดเวลาซีพียู (CPU Scheduling) 4) วงจรอับ (Deadlock) 5) การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management) 6) การจัดการไฟล์ (File Management) 7) การจัดการอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต (Input/Output Devices Management) 8) การจัดการสื่อจัดเก็บข้อมูล (Storage Management) 9) การจัดการมัลติมีเดีย (Multimedia Management) 10) มัลติโปรเซสเซอร์ (Multiprocessor) 11) ระบบแบบกระจาย (Distributed System) 12) การป้องกัน (Protection) 13) การรักษาความปลอดภัย (Security) 14) ระบบปฏิบัติการ UNIX & Linux 15) ระบบปฏิบัติการ Windows 2000
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการจัดหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล การจัดแฟ้มข้อมูล หน่วยรับและแสดงผลข้อมูล ประเภทของระบบปฏิบัติการแบบต่าง ๆ (BCOM 302 โปรแกรมควบคุมระบบ)
หน้าที่ของระบบปฎิบัติการ องค์ประกอบของระบบปฎิบัติการ การจัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจำ การจัดการตัวประมวลผล การจัดการอุปกรร์ การจัดข้อมูล และแนวคิดระบบปฏิบัติการแบบใหม่ (CPSC 217 หรือ CPSC 314 ระบบปฏิบัติการ)
การพัฒนาของระบบปฏิบัติการวินโดว์ .. ที่น่าสนใจ ?
+ Interface Manager (Development)ก.ย. 1981
+ Windows (ถูกประกาศ)10 พ.ย. 1983
+ Windows 1.020 พ.ย. 1985
+ Windows 1.011985
+ Windows 1.031986
+ Windows 2.0 (ถูกประกาศ)2 เม.ย. 1987
+ Windows 2.09 ธ.ค. 1987
+ Windows /286 2.128 มิ.ย. 1988
+ Windows 3.022 พ.ค. 1990
+ Windows 3.0 (+ เพิ่มโปรแกรมสื่อผสม)20 ต.ค. 1991
+ Windows 3.1 (Janus)6 เม.ย. 1992
+ Windows 4 Chicago (ถูกประกาศ)4 ก.ค. 1992
+ Windows 3.111993
+ Windows 95 (Chicago beta)9 ส.ค. 1994
+ Windows 95 (Chicago build 4.00.950)24 ส.ค. 1995
+ Windows 95 Service Pack 131 ธ.ค. 1995
+ Windows 95A OSR1 กุมภาพันธ์1996
+ Windows 95B OSR2 (Detroit Build 4.00.1111)ส.ค. 1996
+ Windows 95B OSR2.1 (Build 4.03.1212)เม.ย.1997
+ Windows 98 (Memphis Beta 1)มิ.ย. 1997
+ Windows 95C OSR2.5 (build 4.03.1214)พ.ย. 1997
+ Windows 98 (Memphis Build 4.10.1998)25 มิ.ย. 1998
+ Windows 98 Second Edition (Build 4.10.2222)5 พ.ค. 1999
+ Windows 98 SP125 มิ.ย. 1999
+ Windows Millennium Edition (Beta 2)29 พ.ย. 1999
+ Windows Millennium Edition (Beta 3)7 เม.ย. 2000
+ Windows Millennium Edition (Final Release)9 มิ.ย. 2000
+ Windows Millennium Edition (Georgia Build 4.90.3000)14 ก.ย. 2000
+ Windows XP 64bit Edition 2003 (ถูกประกาศ)8 ก.ค. 2002
+ Windows XP Media Center Edition (Free Style build 5.1.2600.1106)31 ต.ค. 2002
+ Windows .NET Longhorn (Alpha build 3683)19 พ.ย. 2002
+ Windows vista (ถูกประกาศ)22 ก.ค. 2005
+ Windows 7 (ถูกประกาศ)19 ก.ค. 2007
ต่อจากนี้มีรายละเอียดเยอะมาก http://www.levenez.com
เล่าเรื่องตามหา Windows Essentials ที่หายไป พบว่า Windows ฟ้องขึ้นมาหลังเปิดเครื่อง .. ก็ต้องตามหาครับ ครั้งต่อไปหรืออีก 100 ครั้งต่อไป จะได้ไม่ถามอีก สรุปว่าต้องตามไปลบแฟ้ม Microsoft Essentials.vbe ใน Startup Folder
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ..
คลิ๊ก
หัวข้อที่น่าสนใจ
สัปดาห์ที่ 1
1. ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) 2 lec 2 lab
1.1 ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ (1 ชม.)
1.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ (1 ชม.)
1.3 ปฏิบัติการสำรวจข้อมูล (2 ชม.)
สัปดาห์ที่ 2
2. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 2 lec 2 lab
2.1 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ (0.5 ชม.)
2.2 องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ (0.5 ชม.)
2.3 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ (0.5 ชม.)
2.4 โครงสร้างระบบปฏิบัติการ (0.5 ชม.)
2.5 ปฏิบัติการตรวจสอบประสิทธิภาพ (2 ชม.)
สัปดาห์ที่ 3
3. การจัดการโปรเซส (Process Management) 2 lec 2 lab
3.1 องค์ประกอบของโปรเซส (0.25 ชม.)
3.2 สถานะของโปรเซส (0.25 ชม.)
3.3 การจัดเวลาโปรเซส (0.25 ชม.)
3.4 การปฏิบัติการบนโปรเซส (0.25 ชม.)
3.5 โปรเซสสื่อประสาน (0.25 ชม.)
3.6 การสื่อสารในโปรเซส (0.25 ชม.)
3.7 แบบของการประมวลผล (0.5 ชม.)
3.8 ปฏิบัติการฝึกเขียนแผนภาพ (2 ชม.)
สัปดาห์ที่ 4
4. เทรด (Threads) 2 lec 2 lab
4.1 ความหมายของ Threads (0.5 ชม.)
4.2 Multithreading Models (0.5 ชม.)
4.3 Threading Issues (0.5 ชม.)
4.4 Pthreads (0.5 ชม.)
4.5 ปฏิบัติการฝึกค้นคว้าข้อมูล (2 ชม.)
สัปดาห์ที่ 5
5. การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management) 2 lec 2 lab
5.1 กระบวนการจัดการหน่วยความจำ (0.5 ชม.)
5.2 หน่วยความจำหลัก (0.5 ชม.)
5.3 การแบ่งเป็นหน้า (0.5 ชม.)
5.4 การสับเปลี่ยนหน้า (0.25 ชม.)
5.5 การแบ่งเป็นเซ็กเมนต์ (0.25 ชม.)
5.6 ปฏิบัติการฝึกเขียนแผนภาพ (2 ชม.)
สัปดาห์ที่ 6
6. การจัดการเวลซีพียู (CPU Scheduling) 2 lec 2 lab
6.1 Scheduling Criteria (0.5 ชม.)
6.2 Scheduling Algorithms (0.75 ชม.)
6.3 Algorithm Evaluation (0.75 ชม.)
6.4 ปฏิบัติการเขียนอัลกอริทึม (2 ชม.)
สัปดาห์ที่ 7
7. ระบบรับ และแสดงผล (Input/Output Systems) 2 lec 2 lab
7.1 อุปกรณ์รับ และแสดงผล (0.75 ชม.)
7.2 Application I/O Interface (0.75 ชม.)
7.3 Kernel I/O Subsystem (0.5 ชม.)
7.4 ปฏิบัติการทดสอบ (2 ชม.)
สัปดาห์ที่ 8 : สอบกลางภาค 15%
สัปดาห์ที่ 9
8. ระบบแฟ้ม (File System) 2 lec 2 lab
8.1 โครงสร้างระบบแฟ้ม (0.25 ชม.)
8.2 โครงสร้างไดเรกทอรี่ (0.25 ชม.)
8.3 วิธีการเข้าถึง (1 ชม.)
8.4 การอนุญาตให้เข้าถึงแฟ้ม (0.5 ชม.)
8.5 ปฏิบัติการจัดการแฟ้ม (2 ชม.)
สัปดาห์ที่ 10
9. ระบบกระจาย (Distributed Systems) 2 lec 2 lab
9.1 ประโยชน์ของระบบกระจาย (0.25 ชม.)
9.2 การเชื่อมต่อ (Topology) (1 ชม.)
9.3 แบบของเครือข่าย (Network Types) (0.25 ชม.)
9.4 อีเธอร์เน็ต (Ethernet) (0.5 ชม.)
9.5 ปฏิบัติการฝึกเชื่อมต่อเครือข่าย (2 ชม.)
สัปดาห์ที่ 11 - 12
10. การป้องกัน +ระบบความปลอดภัย (Protection and Security) 4 lec 4 lab
10.1 การป้องกัน (Protection) (0.5 ชม.)
10.2 สภาพแวดล้อมของความปลอดภัย (0.5 ชม.)
10.3 ภัยคุกคาม (Threats) (1 ชม.)
10.4 การรับรองผู้ใช้ (1 ชม.)
10.5 การเข้ารหัส (Encryption) (1 ชม.)
10.6 ปฏิบัติการฝึกป้องกัน และรักษา (4 ชม.)
สัปดาห์ที่ 13 - 14
11. ระบบปฏิบัติการ Linux (Linux Operating System) 4 lec 4 lab
11.1 ประวัติความเป็นมา (History) (0.25 ชม.)
11.2 หลักการออกแบบ (0.25 ชม.)
11.3 ระบบแฟ้ม (File System) (0.25 ชม.)
11.4 คำสั่ง (Command) (2 ชม.)
11.5 การรักษาความปลอดภัย (Security) (0.25 ชม.)
11.6 ระบบเครื่องบริการ (1 ชม.)
11.7 ปฏิบัติการฝึกใช้ระบบปฏิบัติการ (4 ชม.)
สัปดาห์ที่ 15 - 16
12. ระบบปฏิบัติการ Windows (Windows Operating system) 4 lec 4 lab
12.1 ประวัติความเป็นมา (History) (0.25 ชม.)
12.2 หลักการออกแบบ (0.25 ชม.)
12.3 โครงสร้างระบบ (Structure System) (1 ชม.)
12.4 ระบบแฟ้ม (File System) (0.5 ชม.)
12.5 ระบบ DOS (1 ชม.)
12.6 โปรแกรมประยุกต์ (1 ชม.)
12.7 ปฏิบัติการฝึกใช้งาน แล้วนำเสนอ (4 ชม.)
สัปดาห์ 17 : สอบปลายภาค 45%
แนะนำเว็บไซต์เกี่ยวกับ Live CD
+ Bart's Boot CD
+ Hirenง's Boot CD
+ Boot From USB Drive
+ Linux Live CD
+ USB Drive ติดตั้ง XP+เอกสาร+โปรแกรม+เอกสาร
+ Avira ntfs_dos.zip 1.2 MB

ค่าไฟฟ้าที่บ้าน
+ ที่บ้านผมใช้ไฟฟ้าประมาณ 200 กิโลวัตต์ ค่าไฟฟ้าฐานหน่วยละ 2 บาท
+ คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 400 บาท
+ ถ้ารวม FT อีก 0.6 ต่อหน่วยก็จะเป็น 520 บาท
ค่าไฟฟ้า จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์
+ จอภาพ CRT ขนาด 21 นิ้ว ใช้ประมาณ 122 วัตต์ต่อชั่วโมง
+ จอภาพ LCD-TFT ขนาด 19 นิ้ว ใช้ประมาณ 35 วัตต์ต่อชั่วโมง
สรุปโดยประมาณว่าคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
+ กินไฟฟ้าประมาณ 0.14 KWh หรือ 0.14 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
+ 1 เดือนมี 24 * 30 = 720 ชั่วโมง
+ ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท
+ วันละ 8 ชั่วโมงเสียเงิน 8 * 30 * 0.14 * 3 = 100.8 บาท
+ วันละ 24 ชั่วโมงเสียเงิน 24 * 30 * 0.14 * 3 = 300.24 บาท
http://www.techno.coj.go.thWindows PE ? (2.0 for vista) by microsoft
Windows Preinstallation Environment (WinPE) is a lightweight version of Windows XP, Windows Server 2003 or Windows Vista that is used for the deployment of workstations and servers by large corporations. It is also used by OEMs to preinstall Windows client operating systems to PCs during manufacturing. It can also be used as an alternative to MS-DOS as an OS by booting from a CD or USB flash drive instead of booting from a floppy or hard disk.
Bart's PE Builder & Reatogo-X-PE ? ?
Bart's PE Builder helps you build a "BartPE" (Bart Preinstalled Environment) bootable Windows CD-Rom or DVD from the original Windows XP or Windows Server 2003 installation/setup CD, very suitable for PC maintenance tasks.


แนะนำโปรแกรม สำหรับเสริมการทำงานของระบบปฏิบัติการ
+ ccleaner คือ โปรแกรมช่วยลบแฟ้มที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ลบโปรแกรมแทน add/remove program หรือซ่อมแซมข้อมูลใน register ที่มีปัญหา ทำให้มีแฟ้มหรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้อยู่ภายในเครื่องลดลง จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล ซึ่งผลที่ได้คือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เร็วขึ้น โดยก่อนการลบแฟ้ม หรือทำความสะอาดเครื่อง จะแสดงรายชื่อกลุ่มแฟ้มให้เลือกดำเนินการก่อนเสมอ
+ recuva คือ โปรแกรมกู้ข้อมูลที่มีหน้าที่แบบ undelete หรือ unerase สำหรับกรณีลบแฟ้มไปแล้วต้องการคืน หรือระบบรายชื่อแฟ้มในฮาร์ดดิสก์เสียหายแล้วต้องการออกมา จากการทดลองใช้ พบว่า ผลวิเคราะห์ของโปรแกรมที่รายงานว่ากู้ได้ แต่ผลออกมาหลังดำเนินการกู้จริง คือ มีบางแฟ้มที่กู้ไม่สำเร็จตามผลการวิเคราะห์ (อีกโปรแกรมคือ undeleteunerase.com)
+ free wipe คือ โปรแกรมลบแฟ้มถาวรออกจากเครื่อง ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือกู้แฟ้มใดมากู้คืนได้อีก
pptx for learner
สาระน่ารู้
แก้ registry อาจช่วยให้ Shutdown เร็วขึ้น
ส่งกรณีของผมจะลบ qttask.exe (Quick time) ออกจาก msconfig/startup
Old
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"AutoEndTasks"="0"
"HungAppTimeout"="5000"
"WaitToKillAppTimeout"="20000"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
"WaitToKillServiceTimeout"="20000"
New
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="500"
"WaitToKillAppTimeout"="1000"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
"WaitToKillServiceTimeout"="1000"

ลบ NoControlPanel ออก เพราะ virus มักแอบมาเพิ่มให้
ถ้าท่านพบปัญหาเข้า Control Panel ไม่ได้

เมื่อใส่ Handy drive หรือ CD-Rom มักทำงานตาม autorun.ini
ถ้าไม่ต้องการให้ทำงานอัตโนมัติก็ต้องเปลี่ยน Turn off Autoplay เป็น enabled

Control Panel/Regional and Language Options/Languages tab/Text servicesand input languages/
Details/Preferences/Language Bar/Deselect the Show the Language bar on the desktop check box.

อยู่มาวันหนึ่ง windows media player ก็ใช้ไม่ได้ ขอให้มีการ download version ใหม่ เมื่อเปิด wmplayer.exe จะขึ้นว่า
The file wmplayer.exe has a version number of 10.0.0.3803 where 10.0.0.3646 was expected.
Windows Media Player is not installed properly and must be reinstalled.
Do you want to install the player from the Microsoft Web site?

การ download อาจมีการเช็ครุ่นของระบบที่เราใช้ .. อาจไม่ปลอดภัยนัก
พบการแก้ปัญหาโดยลบ HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer\Setup\Installed Versions\wmplayer.exe
เพียงแต่ลบ regkey ตัวนี้ ก็ run wmplayer ได้ทันที โดยไม่ต้อง reboot
เอกสารอ้างอิง (Reference) [1] Abraham silverschatz, Peter baer galvin, "Operating system concept", John wiley & Sons, New York, 2003.
[2] Milan Milenkovic, "Operating systems: concepts and design", McGraw-Hill inc., New York, 1992.
[3] William stallings, "Operating system", Prentice hall, New York, 1999.
[4] ไพศาล โมลิสกุลมงคล และคณะ, "ระบบปฏิบัติการ", สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย, กรุงเทพฯ, 2545.
[5] พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล, "ระบบปฏิบัติการ (Operating system)", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2546.
[6] ดร.ยรรยง เต็งอำนวย, "ระบบปฏิบัติการ (Operating system)", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2541.
[7] ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, "ระบบปฏิบัติการ", บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด., กรุงเทพฯ, 2549.
[8] วศิน เพิ่มทรัพย์, "คู่มือ MS-DOS", พี.เอ็น.การพิมพ์, กรุงเทพฯ, 2545.
[9] ชนินทร์ เชาวมิตร, "คู่มือยูนิกซ์เดสก์ทอป", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2538.
[10] รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม, "ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)", อาง้วนการพิมพ์, นครสวรรค์, 2555.

http://goo.gl/72BPC