virtualbox is virtual machine
การสร้างแฟ้ม ubuntu140403.vdi

Site : dropbox.com
+ แฟ้มที่ 1 จาก 5 แฟ้ม
+ แฟ้มที่ 2 จาก 5 แฟ้ม
+ แฟ้มที่ 3 จาก 5 แฟ้ม
+ แฟ้มที่ 4 จาก 5 แฟ้ม
+ แฟ้มที่ 5 จาก 5 แฟ้ม
วัตถุประสงค์
+ ต้องการมีแฟ้ม ubuntu140403.vdi ที่จะนำไป import เข้าในโปรแกรม virtualbox แล้วใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux ของ Ubuntu รุ่น 14.04.3 ได้เลย จึงต้องสร้างแฟ้ม .vdi ซึ่งเป็น image file ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบที่ virtualbox รู้จัก
+ เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน Linux สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu

ขั้นตอนการสร้างแฟ้ม ubuntu140403.vdi ด้วย VirtualBox
1. ดาวน์โหลด Virtualbox และ Ubuntu สำหรับเครื่อง 32 bit
+ http://releases.ubuntu.com/14.04/ubuntu-14.04.3-server-i386.iso
+ https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
2. ติดตั้ง VirtualBox เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Host อยู่เดิม สามารถมีเครื่องลูกที่เรียกว่า Guest เพิ่มขึ้นมาได้อีกหลายเครื่องตามต้องการ แต่ถ้าติดตั้งเฉพาะ Ubuntu ไปบน VirtualBox ที่อยู่บน Windows 7 ก็จะมี Ubuntu เป็น guest ส่วน Windows7 ก็จะเป็น Host เพราะเป็นรังของระบบอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นใหม่
3. เปิด Oracle VM VirtualBox Manager แล้วเลือก New Guest
4. Type=Linux และ Version=Ubuntu (32-bit)
5. เลือก Create a virtual hard disk now แล้วเลือกแบบ Dynamically allocated
6. เลือก Storage แล้วกำหนดให้ DVD เรียกแฟ้ม ubuntu-14.04.3-server-i386.iso
7. กำหนดห้องเก็บแฟ้ม Hard Disk แบบ Dynamically allocated storage และกำหนดชื่อเป็น ubuntu1404tls.vdi
8. เมือ่กดปุ่ม Start ก็เข้าสู่การเริ่มต้นติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu

ขั้นตอนการติดตั้ง Ubuntu
1. Language : English
2. Select a language : English
3. Select your location : United States
4. Configure the keyboard : No
5. Configure the keyboard : English (US) English (Dvorak)
6. Installing ... please wait
7. Hostname : ubuntu
8. Full name for the new user : ubuntu
9. Username for your account : ubuntu
10. Choose a password for the new user: ubuntu
11. Encrypt your home directory : No
12. Configure the clock : Yes
13. Partition disks : Guided - use entire disk and setup LVM
14. Partition disks : SCSI3 (0,0,0) (sda) - 8.6 GB ATA VBOX HARDDISK
15. Partition disks : Write the change to disks and configure LVM (Logical Volumne Manager) = YES
16. Partition disks : Amount = 7.5 GB and Yes จาก 8.3 GB
17. Installing the system ... please wait
18. HTTP proxy information : blank for none
19. Configuring tasksel : No automatic updates
20. Software selection
/ OpenSSH server
/ DNS server
/ LAMP server
x Mail server
x PostgreSQL database
x Print server
/ Samba file server
x Tomcat Java server
x Virtual Machine host
x Manual package selection

21. New password for the MySQL "root" user : ubuntu
22. Install the GRUB boot loader to the master boot record? : Yes
23. Finish the installation : Continue
24. ทำการ update และ upgrade หลัง Boot เข้าระบบสำเร็จ
#sudo su [ubuntu]
#apt-get update
#apt-get upgrade

25. ปรับให้เป็นเวลาปัจจุบัน #ntpdate pool.ntp.org
26. สั่งปิดเครื่อง #shutdown -h 0
27. แก้ไข virtualbox : Network : Enable Network Adapter เลือก Attached to Bridged Adapter
28. ดู ip address ด้วย ifconfig หรือ ipconfig บน DOS
- พบว่ามี LAN card ได้ ip เป็น 192.168.1.5 ซึ่งเป็น ip อีกเบอร์ที่ได้รับจากระบบ
- ที่จัดการโดย VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

การสั่ง Share Folder ระหว่าง host กับ guest
1. เปิด Guest OS
ของผมเป็น Win8 Pro 32bit บน Host ที่เป็น Win10 Home
2. การติดตั้ง CD สำหรับ Share Folder
เข้า Menu bar, Devices, Install Guest Additions...
3. พบว่า CD ใน Guest
ถูก Mount กับ VBoxGuestAdditions.iso เรียบร้อยแล้ว
4. เข้า Guest : Win8 แล้วเปิด CD
สั่งติดตั้งด้วย VBoxWindowsAdditions.exe
แล้วก็ Next, Install, Reboot
5. หลัง Reboot
เข้า Menu bar, Devices, Share Folder
- เส้นทางโฟลเดอร์ : d:\pubshare
- ชื่อโฟลเดอร์ : pubshare
- checked : อ่านอย่างเดียว
- checked : เมาต์อัตโนมัติ
- checked : ทำให้คงอยู่ถาวร
6. แชร์เสร็จแล้ว
พบเครื่องชื่อ VBOXSVR ใน Network ของ Guest
พบ Folder ที่ Share สามารถสั่ง Map Drive เป็น E:
7. หากสร้างแฟ้ม หรือคัดลอกแฟ้มเข้าห้อง d:\pubshare ใน Host
ก็จะพบแฟ้มเหล่านั้นใน Guest เช่นกัน
+ รวมภาพการติดตั้ง VBox ใน Facebook
+ รวมภาพการติดตั้ง Win8 บน VBox ใน Facebook
+ open : folder=../os/virtualbox_win8/
+ open : folder=../os/virtualbox_install/
การทำให้ Guest ใน VirtualBox ได้ IP จริง และ Start Webserver อัตโนมัติพร้อม Host
การที่ VirtualBox จะได้ IP จริง และ start httpd พร้อม Host มีขั้นตอนดังนี้
1. เปิด VBox แล้วเลือกตั้งค่าให้ Guest ของผมใช้ Win8
2. เลือก เครือข่าย (Network)
เดิมกำหนดเป็น Nat เปลี่ยนเป็น แผงวงจรแบบบริดจ์ (Bridge Adapter)
ใช้ Net บ้าน มี Router แจก IP แบบ Wireless ภายในบ้าน
3. สั่ง Start : Guest 
ขณะอยู่ใน Guest ใช้ DOS>ipconfig
พบ IP คือ 192.168.1.4 เป็นของ Guest
4. อยู่ใน Host ใช้ DOS> ipconfig
พบ IP คือ 192.168.1.5 เป็นของ Host
5. ทดสอบติดตั้ง xampp 
[xampp-win32-7.1.7-0-VC14-installer.exe]
ทำให้ Guest เปิดบริการ Port 80 
ติดตั้งเสร็จก็ Start : Apache
แล้วตรวจสอบว่าบริการที่เปิดไว้ เข้าถึงจากภายนอกได้หรือไม่
6. ตรวจใน Service ไม่พบว่า Apache 
ตรวจโดยเข้า DOS>Services.msc ก็ไม่พบว่า Apache อยู่ใน Services 
ใช้ DOS เข้า c:\xampp\apache\bin แล้วติดตั้งเป็น Service เอง
เข้า Windows, Command Prompt (Admin) จึงจะติดตั้ง Service ได้
DOS>httpd -k install
ใน Config มุมบนขวาของ XAMPP Control Panel มีบริการ Start Automatic
หากเลือกให้ MySQL เปิดอัตโนมัติ ก็จะ Start Automatic ได้
7. ขณะอยู่ใน Guest หรือ Host
ทดสอบการเปิดบริการ Apache ใน XAMPP
เปิด http://192.168.1.4 พบ Web Server ทั้งคู่
8. การสั่ง Start VBox ผ่าน Shell:startup
DOS>"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VirtualBox.exe" --startvm mywin8 
สร้างแฟ้ม .bat ในห้อง Startup
ต่อไปเวลาเปิดเครื่องก็จะสั่งให้ mywin8 ถูก Start ขึ้นมาอัตโนมัติ
และ Service Apache ก็จะถูกเรียกขึ้นมาโดยอัตโนมัติเช่นกัน
สำรวจ Ubuntu 14.04.3
1. เปลี่ยน Network ของเครื่อง Guest เพื่อให้ได้ IP จริง
กำหนดค่าของ Attached to: จาก NAT เป็น Bridged Adapter
เพื่อจะได้มี IP อยู่ในกลุ่มเดียวกับ Host และเข้าถึงได้จากเครื่อง Host
หากเปลี่ยนแล้วก็ต้อง Restart เครื่อง Guest ใหม่
ซึ่งจะทำให้การ์ดแลนจำลอง  (VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter) 
ไปร้องขอ IP จากเครือข่ายมาอีก 1 เบอร์

2. เปลี่ยนตนเองเป็น Super User (จะได้ทำอะไรได้สะดวกขึ้น มิเช่นนั้นก็ต้องใช้ sudo เรื่อย ๆ)
$sudo su

3. ตรวจสอบ IP Address ของเครื่อง Guest
#ifconfig
พบ 192.168.1.4 (ตัวอย่าง) หากไม่ทำข้อ 1 จะได้ 

4. ตรวจสอบ IP Address ของเครื่อง Host
DOS>ipconfig
พบ 192.168.1.8 (ตัวอย่าง)

5. แสดงรายการ Post ที่เปิดในเครื่อง
#netstat -na |grep LISTEN
พบ 22 คือ Secure Shell Server
พบ 53 คือ DNS Server
พบ 80 คือ Web Server
พบ 3306 คือ MySQL Server
พบ 139 คือ NETBIOS Session Service (Windows File and Printer Sharing)
พบ 445 คือ Microsoft-DS Service is used for resource sharing (DS มาจาก Directory Services)
พบ 953 คือ Domain Name System (DNS) RDNC Service
ทดสอบบริการที่เปิดอยู่
1. การใช้บริการ OpenSSH server
เปิดให้ผู้ใช้ชื่อ ubuntu เข้าผ่าน SSH (Port 22) จากเครื่อง Host
#vi /etc/ssh/sshd_conf แล้วเพิ่ม AllowUsers ubuntu
แล้วทดสอบใน linux ด้วย #ssh 127.0.0.1 -l ubuntu 
แล้วทดสอบใน Host ด้วยโปรแกรม putty

2. การใช้บริการ Web server
ในเครื่อง Host เปิด Webbrowser แล้วเปิดตาม ip ที่ได้จากคำสั่ง ifconfig
เช่น http://192.168.1.4 จะพบคำว่า Apache2 Ubuntu Default Page
ซึ่งบอกตำแหน่งแฟ้มที่ /var/www/html/index.html

3. การใช้บริการ MySQL server
#mysql -u root -p [ubuntu]

4. การใช้บริการ SAMBA ซึ่งจะเปิด 139 และ 445
เริ่มต้นใน Host ใช้ Windows Explorer เปิด \\ubuntu หรือ Explore Network ก็จะพบ ubuntu 
แต่พบว่า This folder is empty
#vi /etc/samba/smb.conf
[share]
path = /var/www/html เดิมเป็น 755 ถ้าเปลี่ยนเป็น 777 ก็จะ write ได้เลย
read only = no
create mask = 0777
directory mask = 0777  
guest ok = yes  
#smbd -D และ #nmbd -D เพื่อรีสตาร์ท
แล้วเปิดใน Windows Exploere จะพบห้อง /share เข้าไปจะพบแฟ้ม index.html
หาก right click บน /share ก็จะ map drive เป็น z: ได้

5. การใช้บริการ SAMBA แบบมี user เช่นห้อง ubuntu
#chmod 777 /home/ubuntu
#vi /etc/samba/smb.conf
[ubuntu]
path = /home/ubuntu
read only = no
create mask = 0777
directory mask = 0777  
valid user = %S

6. การใช้บริการ DNS server เช่น สร้างโดเมนเนมชื่อ yonok58.com
#service bind9 status พบว่า bind9 is running
#vi /etc/resolv.conf
เพิ่ม nameserver 192.168.1.4 ถ้านี่คือเบอร์ของ DNS ตัวใหม่ ที่กำลังจะ Start
#cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.yonok58.com
#vi /etc/bind/db.yonok58.com
เพิ่มชื่อ Host ให้กับ domain name ใหม่ 2 ชื่อ
ns IN A 192.168.1.4
www IN A 192.168.1.4
#cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192
เพิ่มเลข IP Address ให้กับ domain name 
4 IN PTR ns.yonok58.com
4 IN PTR www.yonok58.com
#vi /etc/bind/named.conf.local
เพิ่มหลายบรรทัดเพื่อกำหนดชื่อ domain กับ config file
zone "yonok58.com" { type master; file "/etc/bind/db.yonok58.com"; };
zone "1.168.192.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.192"; };
#service bind9 restart
virtualbox failed 12 ก.ย.58 การ start virtual machine ล้ม แล้วระบบก็ทิ้งข้อความไว้ให้
Failed to open a session for the virtual machine ubuntu140403
The virtual machine 'ubuntu140403' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1). More details may be available in 'C:\Users\burin\VirtualBox VMs\ubuntu140403\logs\VBoxStartup.log'
เหตุเกิดหลังจากมีการ update กับ upgrade โปรแกรมหลายตัว เช่น filezilla, antivirus และน่าจะส่งผลถึงระบบปฏิบัติการ windows 8 รุ่นทดลองที่ใช้อยู่ เข้าไปค้นดูก็พบว่า windows 10 ยังไม่สนับสนุน virtualbox แต่เครื่องที่ผมใช้ไม่ใช่ windows 10 แต่กลับ start vm ไม่ขึ้น สรุปว่า แก้ไขได้โดยลง virtualbox ใหม่ พร้อมเปลี่ยน version ของ virtualbox ก็พบว่าเรียก vm ให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ
สั่งให้ Start VM ตอนเปิดเครื่อง 12 ก.ย.58 จะสั่งให้ Virtual Machine ที่เราสร้างขึ้น ตื่นขึ้นมาขณะเปิดเครื่อง ก็ต้องเข้าห้อง C:\Program Files\Oracle\VirtualBox แล้วเรียกใช้ DOS>VBoxManage.exe startvm "ubuntu140403" เพื่อทดสอบการใช้คำสั่ง จากนั้นก็ให้สร้าง Batch file ชื่อ start.bat หรือชื่ออื่นก็ได้ เพื่อเรียก startvm ขึ้นมา แล้วนำไปวางไว้ในห้อง Startup ซึ่งเข้าได้โดยพิมพ์ %appdata% ในช่อง run จะพบ C:\Users\burin\AppData\Roaming\ แล้วเข้า Microsoft > Windows > Start Menu > Programs > Startup เมื่อใช้ Explorer เข้าไปแล้ว ก็วางแฟ้ม start.bat ที่สร้างขึ้นในห้อง Startup
ติดตั้ง Lubuntu บน Virtualbox บน Win10
Lubuntu คือ ระบบปฏิบัติการที่ทำงานเร็ว ขนาดเล็ก ใช้ทรัพยากรน้อยในการติดตั้ง ใช้งานง่าย พัฒนาต่อยอดมาจาก Ubuntu.
Lubuntu is a fast and lightweight operating system with a clean and easy-to-use user interface. The core of the system is based on Linux and Ubuntu. Lubuntu uses the minimal desktop LXDE, and a selection of light applications. Because of this, Lubuntu has very low hardware requirements. Lubuntu was founded by Mario Behling and has been grown for many years by Julien Lavergne. Please join us and install Lubuntu on your computer.
https://lubuntu.net/downloads/
เลือก lubuntu-17.10-desktop-amd64.iso ขนาด 925 MB
Blog : 4 ลีนุกซ์ดิสโทรสุดเจ๋งสำหรับฮาร์ดแวร์เก่า
Install Lubuntu in Virtualbox (Host key = Right Ctrl Button)
1. Create
Name: lubuntu1710, Type: linux, Version: Ubuntu (64bit)
2. Ram : 1024MB (Min 512MB)
3. Harddisk : Create Virtual Harddisk , 
.vdi = Virtualbox Disk Image , Dynamic
4. Image size : 10GB
C:\Users\ACER\VirtualBox VMs\lubuntu1710.vdi
5. click : IDE ทุติยภูมิหลัก จาก หน่วยเก็บข้อมูล
เลือกดิสก์อิมเมจ , lubuntu-17.10.1-desktop-amd64.iso
6. Start : lubuntu1710
7. ติดตั้ง lubuntu (Try Lubuntu without installing)
- English
- Install Lubuntu 
- English, Continue
- Uncheck anything for download, Continue
- Erase disk and install Lubuntu, Install Now
- Write the changes to disks?, Continue
Partition #1 of SCSI3 (0,0,0) (sda) as ext4 : formatted
- Where are you? : Bangkok, Continue
- Keyboard layout : English(US), Continue
- Your name : lubuntu
Computer's name : lubuntu-VirtualBox
Pica a username : lubuntu
Choose a password : lubuntu	
Confirm your password : lubuntu
and Continue
- Wait .... installing
- Restart Now, Click

การใช้งาน Lubuntu
1. มุมล่างซ้ายมีปุ่ม Start คล้าย Windows
Click, Internet, Firefox Web Browser

2. มีโปรแกรมให้ใช้งานมากมาย
Xfburn
Mpv Media Player
guvcview
Audacious
GNOME MPV
PulseAudio Volume Control
AbiWord
Gnumeric
Firefox Web Browser
Pidgin Internet Messenger
Sylpheed
Transmission
Document Viewer
mtPaint Graphic Editor
Simple Scan
GNOME Disks
PCManFM
Leafpad
Xpad
และ LXTerminal เพื่อเข้า Shell prompt

3. เปิด LXTerminal ใน System Tools
แล้วพิมพ์ $sudo ls
กรอก password ว่า lubuntu
เป็นการเริ่มต้นกับ Shell prompt

4. env | grep SHELL
พบ SHELL=/bin/bash
ติดตั้ง ภาษาไทย บน Lubuntu 17.10
การทำให้ Lubuntu รองรับภาษาไทย มีหลายขั้นตอน พบคำแนะนำมาจาก 3 เว็บไซต์ สำหรับ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เริ่มจาก การติดตั้งภาษาไทย ช่วยให้แสดงภาษาไทยได้ ที่ howtogeek.com 2) การเพิ่มบริการสนับภาษาโดยแสดง ธงชาติไทยเพิ่มขึ้นมา ที่มุมล่างขวา ที่ 9mza.blogspot.com 3) การทำให้ grave toggle โดยเปลี่ยนจาก shift-caps เป็น grave_toggle ที่ greanapp.com

[u: lubuntu p: lubuntu]
การทำให้ Lubuntu 17.10 ใช้ภาษาไทยได้
1. Start button, Preferences, Language support
2. พบ The language support is not installed completely
คลิ๊ก Install แล้วกรอกรหัสผ่านชื่นยัน applying changes
3. หลังติดตั้งแล้วก็ปิดหน้าต่าง Language support
แล้วเปิด Language support ใหม่ จะพบว่าภาษาไทยอ่านออก
โดยไม่ต้องเลือก Install / Remove Languages... (หากเลือกแล้ว)
4. ลาก ไทย ขึ้นไปอยู่อันดับ 1 
แล้วกด Apply System-Wide จากนั้นก็ออกจากระบบแล้วเข้าใหม่
5. มีหน้าต่าง ถามว่า
ต้องการปรับชื่อโฟลเดอร์มาตรฐานต่าง ๆ ให้เป็นภาษาปัจจุบันหรือไม่?
ต่อไปจะเป็นภาษาไทย
6. การเพิ่ม icon แสดงภาษา
- right click on taskbar
- เลือก Panel Settings, Panel Applets
- + เพิ่ม
- Keyboard Layout Handler
- + เพิ่ม
- ปิด
7. มีรูปธงชาติอเมริกา มุมล่างขวา
คลิ๊กขวาที่รูปธงชาติ เลือก "Keyboard Layout Handler" Settings
8. uncheck หน้า Keep system layouts เพื่อจะได้แก้ไข
แล้ว + Add ใน Keyboard Layouts
เลือก Thai แล้ว ปิด
9. พบการเปลี่ยนภาษาใช้ grp:shift_caps_toggle เป็นค่า default
คือ กดปุ่ม shift และ caps lock พร้อมกันเพื่อเปลี่ยนภาษา
10. เปลี่ยนจาก shift+caps เป็น alt+shift ก่อน
โดย "Keyboard Layout Handler" Settings
แล้วคลิ๊กปุ่ม grp:shift_caps_toggle
เปลี่ยนเป็น grp:alt_shift_toggle แล้วกดปิด
11. เปิด LXTerminal
12. $sudo nano ~/.config/lxpanel/Lubuntu/panels/panel
พบบรรทัดที่ 4 นับจากบรรทัดสุดท้ายว่า
ToggleOpt=grp:alt_shift_toggle
เปลี่ยนเป็น ToggleOpt=grp:grave_toggle
แล้วสั่ง $sudo reboot
13. กลับเข้ามาแล้ว ก็เข้า LXTerminal เพื่อแก้ไขแฟ้ม group 
$sudo nano /usr/share/X11/xkb/symbols/group
แล้วเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงไปท้ายสุดของแฟ้ม
partial modifier_keys
xkb_symbols "grave_toggle" {
virtual_modifiers AltGr;
key <TLDE>  {
symbols[Group1]= [ ISO_Next_Group  ], 
symbols[Group2]= [ ISO_Prev_Group  ], 
virtualMods= AltGr
};
};
14. เข้า $cd /usr/share/X11/xkb/rules
แล้วเพิ่ม config 3 แฟ้ม 
แฟ้ม 1. ในแฟ้ม evdev ให้เพิ่มบรรทัดข้างล่างนี้
ต่อท้ายกลุ่มบรรทัดสุดท้าย ที่มีข้อความนำหน้าด้วย grp:
ด้วย $sudo nano evdev
grp:grave_toggle = +group(grave_toggle)

แฟ้ม 2. ในแฟ้ม evdev.lst ให้เพิ่มบรรทัดข้างล่างนี้
ต่อท้ายกลุ่มบรรทัดสุดท้าย ที่มีข้อความนำหน้าด้วย grp:
ด้วย $sudo nano evdev.lst
grp:grave_toggle Grave key changes group.

แฟ้ม 3. ในแฟ้ม evdev.xml ให้เพิ่มบรรทัดข้างล่างนี้
ต่อท้ายกลุ่มบรรทัดสุดท้าย ที่มีข้อความนำหน้าด้วย grp:
เป็นอีก 1 กลุ่ม option ก่อนปิด group นั้น
ด้วย $sudo nano evdev.xml
<option>
<configItem>
<name>grp:grave_toggle</name>
<description>Grave key changes group.</description>
</configItem>
</option>
15. $sudo reboot
16. หลังเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ 
สามารถทดสอบกด grave เพื่อเปลี่ยนภาษาไทยเลย
แนะนำเว็บ
+ How to Share Your Computer’s Files With a Virtual Machine
+ Share Files & Folders Between Your Host Machine and VirtualBox
+ 4 ลีนุกซ์ดิสโทรสุดเจ๋งสำหรับฮาร์ดแวร์เก่า

http://goo.gl/72BPC