ทรี (Tree)
ไบนารีทรี (Binary Tree)

ไบนารีทรี (Binary Tree) 3 ประเภท 1. ไบนารีเสิร์ชทรี (Binary Search Tree) คือ ทรีที่มีโหนดในซับทรีด้านซ้ายน้อยกว่ารูทโหนด และโหนดในซับทรีด้านขวามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับรูทโหนด และซับทรีต้องมีคุณสมบัติเป็นไบนารีเสิร์ชทรี
2. เอวีแอลเสิร์ชทรี (AVL Search Tree) คือ ทรีที่คิดค้นโดย G.M.Adelson-Velskii และ E.M.Landis โดยทรีแบบนี้จะมี ความสูงของซับทรี มาหักลบกันแล้วต้องมีค่าไม่มากกว่า 1
3. ฮีพทรี (Heap Tree) คือ ไบนารีทรีแบบสมบูรณ์หรือเกือบสมบูรณ์ ซึ่งโหนดพ่อจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบับซับทรีด้านซ้าย และด้านขวา

ศัพท์เกี่ยวกับทรี (Term in Tree)

ต.ย. ทรี (Tree) 7 โหนด (Node)
ไบนารีทรีสมดุล (Balanced Tree)
[3]p.211

1. โหนดราก (Root Node) : 6
2. โหนดพ่อ (Parents Node) : 6, 2, 8 (โหนดที่มีลูก)
3. โหนดลูก (Children Node) : 2, 8, 1, 4, 7, 9 (โหนดที่มีพ่อ)
4. โหนดพี่น้อง (Sibling Node) : {2, 8}, {1, 4}, {7, 9} (เซตของโหนดลูก)
5. โหนดใบ (Leaf Node) : 1, 4, 7, 9 (โหนดที่ไม่มีลูก = External node)
6. ดีกรีทั้งหมดของทรี (Degree) : 6 (โหนดที่ไม่ใช่ Root node)
7. โหนดภายใน (Internal Node) : 2, 8 (โหนดที่ไม่ใช่ root และ leaf)
8. ระดับความสูง/ความลึกของทรี (Height) : 3
9. เขียนในวงเล็บ : 6 ( 2 ( 1 4 ) 8 ( 7 9 ) )

Binary Tree
<script>
var tree=new BinaryTree();
tree.setNode(1,0,0);
tree.setNode(2,1,0);
tree.setNode(3,1,1);
tree.setNode(4,2,0);
tree.setNode(5,2,1);
tree.setNode(6,2,2);
tree.setNode(7,2,3);
document.write(tree.rightChild()); // 3
document.write(tree.leftChild()); // 6
document.write(tree.root()); // 1
document.write(tree.getNode(0,0)); //1
document.write(tree.getNode(2,3)); //7
document.write(tree.btSMF(2,3)); // 6
document.write(tree.traverse()); // 1,2,3,4,5,6,7

function BinaryTree() {

 // for node-based navigation
 this.level = 0; // current level we're on
 this.node = 0; // current node we're on

 // shift-based formula works only on a binary tree.
 // 1<<k is 2^k
 // so location = node + 2^level - 1
 // "binary tree Storage Management Function"
 this.btSMF = function(level, node) {
  return node + (1<<level) - 1;
 }
 
 // I think this is the easier-to-grok equivalent with Math.pow...
 this.btSMFPow = function(level, node) {
  return node + Math.pow(2, level) - 1;
 }
 
 // where we keep 'em
 this.Nodes = new Array();
 
 // get a node using the bit-shift
 // if level isn't supplied, return value of the current node
 this.getNode = function(level, node) {
  if (level === undefined) {
   return this.Nodes[this.btSMF(this.level, this.node)];
  } else {
   return this.Nodes[this.btSMF(level, node)];
  }
 }
 
 // set a node using the bit-shift
 // if level argument is supplied use it, otherwise use current location level
 this.setNode = function(value, level, node) {
  if (level === undefined) {
   this.Nodes[this.btSMF(this.level, this.node)] = value; 
  } else {
   this.Nodes[this.btSMF(level, node)] = value; 
  }
 }
 
 // get a node using the Math.pow alternative
 // didn't implement node position effects in this version
 this.getNodePow = function(level, node) {
  return this.Nodes[this.btSMF(level, node)];  
 }
 
 // set a node using the Math.pow alternative
 // didn't implement node position effects in this version
 this.setNodePow = function(value, level, node) {
  this.Nodes[this.btSMFPow(level, node)] = value;
 }
 
 // set the current position to the root: tree.root()
 // set the value at the root: tree.root(100)
 // get the value at the root: rootvalue = tree.root()
 // this one uses the bitshifted SMF
 this.root = function(value) {
  this.level = 0;
  this.node = 0;
  // if a value was supplied, set it
  if (value !== undefined) {
   this.Nodes[this.btSMF(this.level, this.node)] = value; // level 0, node 0
  }
  // return the root node value
  return this.Nodes[this.btSMF(this.level, this.node)];
 }
 
 // alternate version of root using Math.pow, just to double-check
 this.rootPow = function(value) {
  this.level = 0;
  this.node = 0;
  if (value !== undefined) {
   this.Nodes[this.btSMFPow(this.level, this.node)] = value;
  }
  return this.Nodes[this.btSMFPow(this.level, this.node)];
 }
 
 // get the left child of a parent: tree.leftChild()
 // set the left child of a parent: tree.leftChild(6);
 this.leftChild = function(value) {
  this.level++;
  this.node = this.node * 2; // see diagram above
  if (value !== undefined) {
   this.Nodes[this.btSMF(this.level, this.node)] = value;
  }
  return this.Nodes[this.btSMF(this.level, this.node)];
 }
 
 // same but for right child
 this.rightChild = function(value) {
  this.level++;
  this.node = this.node * 2 + 1; // see diagram above
  if (value !== undefined) {
   this.Nodes[this.btSMF(this.level, this.node)] = value;
  }
  return this.Nodes[this.btSMF(this.level, this.node)];
 }
 
 // get the parent of the current node
 this.parent = function(value) {
  this.level--;
  this.node = this.node >> 1; // alternatively, Math.floor(this.node / 2) prolly
  if (value !== undefined) {
   this.Nodes[this.btSMF(this.level, this.node)] = value;
  }
  return this.Nodes[this.btSMF(this.level, this.node)];
 }
 
 // recursively traverse the tree in an inner function
 this.traverse = function() {
  var that = this,     // reference to the tree
    stack = new Array(); // store traversal results
  
  // recursive inner function that immediately executes from current node position
  (innerTraverse = function() {
   
   // push current node value onto the stack
   stack.push(that.getNode());
   
   // if it has a left child, go there and traverse, then come back
   if (that.leftChild() !== undefined) {
    innerTraverse();
   }
   that.parent();
   
   // if it has a right child, go there and traverse, then come back
   if (that.rightChild() !== undefined) {
    innerTraverse();
   }
   that.parent();

  })();
  
  // done recursing, return our array
  return stack;
 }
 
}
</script>
Web guides
+ http://embed.plnkr.co/NauLDO/
+ http://www.i-programmer.info
เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

Bruno R. Preiss

Mark Allen Weiss

William H. Ford

DB: พัฒณืรพี

Michael Mcmillan
เอกสารอ้างอิง (Reference)
[1] นิรุธ อำนวยศิลป์, "โครงสร้างข้อมูล : การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์", บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548.
[2] Guy J.Hale, Richard J.Easton, "Applied Daa Structures Using Pascal", D.C.Heath and Company. Canada. 2530.
[3] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, "โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2549.
[4] วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร, "โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)", บริษัท เอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548.
[5] เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา, "เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วย Java", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2550.
[6] ขนิษฐา นามี, "โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม", บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548.
[7] Michael McMillan, "Data Structures and Algorithms with JavaScript", O’Reilly Media, Inc., USA., 2014.
[8] Loiane Groner, "Learning JavaScript Data Structures and Algorithms", Packt Publishing, 2014.

http://goo.gl/72BPC