กราฟ (Graph)
กราฟ (กราฟ)

กราฟ (Graph) คือ ชุดของข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงเส้น ข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กันแบบเชื่อมโยง (Network) โดยแทนหน่วยข้อมูลด้วยโหนด (Node) และเชื่อมโยงโหนดด้วยเอดจ์ (Edge)


การจัดเก็บข้อมูลในกราฟ
1. เมทริกซ์ประชิด (Adjacency Matrix)
2. ลิสต์ประชิด (Adjacency List)

- ดีกรี (Degree) คือ จำนวนของเวอร์เท็กซ์ประชิด
- เอาต์ดีกรี คือ เส้นที่ออกจากเวอร์เท็กซ์
- อินดีกรี คือ เส้นที่เข้ามายังเวอร์เท็กซ์
- เส้นทาง (Path) คือลำดับของเวอร์เท็กซ์ที่ประชิดต่อกันไปยังตัวถัดไป
- เอดจ์ (Edges) คือ เส้นที่เชื่อมระหว่างเวอร์เท็กซ์ แบบไม่มีทิศทาง
- อาร์ค (Arcs) คือ เส้นที่เชื่อมระหว่างเวอร์เท็กซ์ แบบมีทิศทาง
- เวอร์เท็กซ์ (Vertex) คือ โหนด
V = {A,B,C,D,E} 
เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

Bruno R. Preiss

Mark Allen Weiss

William H. Ford

DB: พัฒณืรพี

Michael Mcmillan
เอกสารอ้างอิง (Reference)
[1] Guy J.Hale, Richard J.Easton, "Applied Daa Structures Using Pascal", D.C.Heath and Company. Canada. 2530.
[2] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, "โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2549.
[3] วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร, "โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)", บริษัท เอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548.
[4] เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา, "เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วย Java", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2550.
[5] ขนิษฐา นามี, "โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม", บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548.
[6] Michael McMillan, "Data Structures and Algorithms with JavaScript", O’Reilly Media, Inc., USA., 2014.
[7] Loiane Groner, "Learning JavaScript Data Structures and Algorithms", Packt Publishing, 2014.

http://goo.gl/72BPC