ลิงค์ลิสต์ (Linked List)
ลิงค์ลิสต์ (Linked List)

ลิงค์ลิสต์ (Linked List) หรือรายการ คือ ชุดของข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลแบบเชื่อมต่อกันเป็นเชิงเส้น แต่ละข้อมูลเรียกว่า อีลิเมนต์ (Element) หรือสมาชิก (Member) ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย ข้อมูล (Data) และลิงค์ (Link) โดยลิงค์ของข้อมูลหนึ่งจะเชื่อมไปยังอีกข้อมูลหนึ่ง ทำให้เกิดสายการเชื่อมโยงข้อมูลที่เรียงต่อกันแบบรายการ และข้อมูลอาจประกอบด้วยหลายเขตข้อมูล

ตัวอย่าง
<script>
var list=new List();
for(var i=65;i<=68;i++){
 list.add(i);
 document.write(String.fromCharCode(i));
};
list.delete(65);
list.each();
list.insertAsFirst(65);
list.insertAfter(68,69);
list.each();
document.write(list.item(2).data);

function List() {
 List.makeNode = function() {
 return {data: null, next: null};
 };
 
 this.start = null;
 this.end = null;
 
 this.add = function(data) {
 if (this.start === null) {
  this.start = List.makeNode();
  this.end = this.start;
 } else { 
  this.end.next = List.makeNode();
  this.end = this.end.next;
 } ;
 this.end.data = data;
 };

 this.delete = function(data) {
 var current = this.start;
 var previous = this.start;
 while (current !== null) {
  if (data === current.data) {
  if (current === this.start) {
   this.start = current.next;
   return;
  }
  if (current === this.end)
    this.end = previous;
    previous.next = current.next; return;
  }
  previous = current;
  current = current.next;
  }
 };

 this.insertAsFirst = function(data) {
 var temp = List.makeNode();
 temp.next = this.start;
 this.start = temp;
 temp.data = data;
 };

 this.insertAfter = function(t, data) {
 var current = this.start;
 while (current !== null) {
  if (current.data === t) {
  var temp = List.makeNode();
  temp.data = data;
  temp.next = current.next;
  if (current === this.end) this.end = temp;
  current.next = temp;
  return;
  }
  current = current.next;
  }
 };

 this.item = function(i) {
  var current = this.start;
  while (current !== null) {
  i--;
  if (i === 0) return current;
  current = current.next;
  }
  return null;
 };

 this.each = function(f) {
  document.writeln("<br/>");
 var current = this.start;
 while (current !== null) {
  document.write(String.fromCharCode(current.data));
  current = current.next;
 }
 };
}
</script>
var node1={
 data:null,
 next:null
};

node1.data="tom";

var node2={
 data:null,
 next:null
};
node2.data="jack";
node1.next=node2;

http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_basic
http://www.i-programmer.info/programming/javascript/

node1
 data->data1
 next ---------------->node2
            data-> data2
            next->null
เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

Bruno R. Preiss

Mark Allen Weiss

William H. Ford

DB: พัฒณืรพี

Michael Mcmillan
เอกสารอ้างอิง (Reference)
[1] นิรุธ อำนวยศิลป์, "โครงสร้างข้อมูล : การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์", บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548.
[2] Guy J.Hale, Richard J.Easton, "Applied Daa Structures Using Pascal", D.C.Heath and Company. Canada. 2530.
[3] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, "โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2549.
[4] วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร, "โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)", บริษัท เอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548.
[5] เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา, "เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วย Java", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2550.
[6] ขนิษฐา นามี, "โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม", บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548.
[7] Michael McMillan, "Data Structures and Algorithms with JavaScript", O’Reilly Media, Inc., USA., 2014.
[8] Loiane Groner, "Learning JavaScript Data Structures and Algorithms", Packt Publishing, 2014.


"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
http://goo.gl/72BPC