การรักษาพยาบาลโรค mebic
<
♥ มะเร็งตับ
เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 4 - 5 เท่า ซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
1. มะเร็งของเซลล์ตับ (Hepatoma /hepatocallular carcinma)< /font>เชื่อว่ามีสาเหตุสัมพันธ์กับโรคตับอักเสบ ไวรัสบี และตับแข็ง และยังพบว่าสาว aflatoxin จากเชื้อรา ที่ขึ้นบนถั่วลิสง ข้าวโพด หัวหอม กระเทียม เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งชนิดนี้ด้วย
2. มะเร็งของเซลล์ท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)< /font>เชื่อว่ามีสาเหตุสัมพันธ์กันโรคพยาธิใบไม้ในตับ และสาร nitrosamine เป็นสารพิษที่พบในอาหารพวกโปรตีนหมัก และอาหารเนื้อสัตว์ที่ผสมดินประสิว เช่นปลาร้า ปลาสับ หมูสับ แหนม กุนเชียง ไส้กรอก เป็นต้น
:: อาการ
มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ท้องอืดเฟ้อคล้ายอาหารไม่ย่อย ต่อมาจะผอม ลงอย่างรวดเร็ว ในระยะหลัง ๆ ผู้ป่วยมีอาการเจ็บใต้ชายโครงขวา มีตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องมานน้ำ และอาจมีม้ามโต อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ ดีซ่าน ตับโต และมีอาการกดเจ็บบริเวณใต้ชายโครงขวา และอาจคลำได้ก้อนแข็งขุระที่บริเวณใต้ชายโครงขวา
:: การรักษา
  1. ถ้าสงสัยให้รีบส่งแพทย์ เพื่อการตรวจอุจจาระ ตรวจเลือด หรืออาจทำ liver scan
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC