การรักษาพยาบาลโรค influenza
<
♥ ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในอันดับแรก ๆ ของอาการไข้ เกิดจากเชื้อไวรัส (Influenza Virus) ติดต่อโดยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน
:: อาการ
ไข้สูงทันทีทันใด หนาว ๆ ร้อน ๆ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก มีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ขมในคอ ในบางรายอาจไม่มีอาการหวัดเลย หรืออาจมีเพียงคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือไอเพียงเล็กน้อย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ 38.5 - 40 องศาเซลเซียล หน้าแดง เปลือกตาแดง อาจมีน้ำมูกใส คอแดงเล็กน้อย ในกรณีมีภาวะแทรกซ้อนอาจเกิดไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หรือหลอดลมอักเสบ
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ ให้ดื่มน้ำมาก ๆ และใช้ผ้าเช็ดตัวเวลาไข้สูง รัปทานอาหารอ่อน ดื่มน้ำหวานหรือผลไม้มาก ๆ
  2. รักษาตามอาการ ถ้าไข้สูงให้ยาลดไข้ Paracetamol ครั้งละ1 - 2 ทุก 4 - 6 ชั่วโมงเวลามีไข้
  3. ถ้าไอมากก็ให้ยาแก้ไอ M.tussis
  4. ไม่ควรให้ยาปฏิชีวนะ ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น เจ็บคอ มีน้ำมูก เหลืองเขียว ไซนัสอักเสบ หรือหูชั้นกลางอักเสบ เป็นต้น
  5. อาการไม่ดีขึ้นภายใน3 วัน หรือมีอาการหอบ สงสัยมีปอดอักเสบควรรีบส่งแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ก่อนหน้า : โรคสุกใส (Chickenpox)
มะเร็งตับ : ถัดไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC