การรักษาพยาบาลโรค Shigellosis
บิดชิเกลลา ( Shigellosis)
บิดชิเกลลา ( Shigellosis) พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรีย shigella เข้าไป
:: อาการ
มีอาการปวดบิดในท้องก่อน ต่อมาจะมีใข้ขึ้น ถ่ายเป็นน้ำ อาจมีอาการปสดศรีษะปวดเมื่อยตามตัว คลื่อนใส้ อาเจียนถ่ายรุนแรงมาก จะทำให้อ่อนเพลียถ้าอาการท้องเดินทุเลาลง แต่ยังจะมีอาการปวดเบ่งที่ก้น และถ่ายเป้นมูกหรือมีเลือดปน กลิ่นเหม็นไม่มาก ในเด็กอาจจะมีไข้สูง และชักได้
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ 38.5-40 องศาเซลเซียส มีเหงื่อออก ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว กดเจ็บบริเวณหน้าท้อง
:: การรักษา
  1. ให้ยาปฏิชีวนะ Co-trimoxazole ผู้ใหญ่ ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หรือ ampicillin 500 มก. 1 แคปซูล หรือ tetracycline 250 มก.ทุก 6 ชั่วดมง เป็นเวลา 5 วัน เด็กให้ Co-trimoxazole นำเชื่อม 6 มก. ต่อนำหนักตัว 1 กก. ต่อวันแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง นำหนักต่ำกว่า 10 กก. ให้ครั้งละ 1/2 ช้อนชา นำหนัก 10 -16 กก. ให้ครั้งละ 1 ช้อนชา น้ำหนัก 17-23 กก. ให้ครั้งละ 1 ช้อนชาครึ่ง น้ำหนัก 24-32 กก. ให้ครั้งละ 2ช้อนชา (เท่ากับยาเม็ด 1 เม็ด) เป็นเวลา 5 วัน
  2. ให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก. ผู้ใหญ่ให้ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง เด็กตำกว่า 1 ปี ให้ครั้งละ 1/2 ช้อนชา อายุ 1-4 ปีให้ 1 ช้อนชา อายุ 5-7 ปี ให้ช้อนชาครึ่ง อายุ 8-12 ปี ให้ 2 ช้อนชา
  3. ในกรณีท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำมาก ให้ผงนำตาลเกลือแร่ดื่มแทนน้ำ
  4. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นใน 3 วัน ให้รีบส่งพบแพทย์ เพื่อตรวจอุจจาระ หรือ ส่งตรวจทวารหนัก (sigmoidscope)
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC