การรักษาพยาบาลโรค Shigellosis
<
♥ บิดชิเกลลา ( Shigellosis)
บิดชิเกลลา ( Shigellosis) พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรีย shigella เข้าไป
:: อาการ
มีอาการปวดบิดในท้องก่อน ต่อมาจะมีไข้ขึ้น ถ่ายเป็นน้ำ อาจมีอาการปสดศีรษะปวดเมื่อยตามตัว คลื่อนใส้ อาเจียนถ่ายรุนแรงมาก จะทำให้อ่อนเพลียถ้าอาการท้องเดินทุเลาลง แต่ยังจะมีอาการปวดเบ่งที่ก้น และถ่ายเป้นมูกหรือมีเลือดปน กลิ่นเหม็นไม่มาก ในเด็กอาจจะมีไข้สูง และชักได้
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ 38.5 - 40 องศาเซลเซียส มีเหงื่อออก ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว กดเจ็บบริเวณหน้าท้อง
:: การรักษา
  1. ให้ยาปฏิชีวนะ Co-trimoxazole ผู้ใหญ่ ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หรือ ampicillin 500 มก. 1 แคปซูล หรือ tetracycline 250 มก.ทุก 6 ชั่วดมง เป็นเวลา 5 วัน เด็กให้ Co-trimoxazole นำเชื่อม 6 มก. ต่อนำหนักตัว 1 กก. ต่อวันแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง นำหนักต่ำกว่า 10 กก. ให้ครั้งละ 1/2 ช้อนชา นำหนัก 10 -16 กก. ให้ครั้งละ 1 ช้อนชา น้ำหนัก 17 - 23 กก. ให้ครั้งละ 1 ช้อนชาครึ่ง น้ำหนัก 24 - 32 กก. ให้ครั้งละ 2ช้อนชา (เท่ากับยาเม็ด 1 เม็ด) เป็นเวลา 5 วัน
  2. ให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก. ผู้ใหญ่ให้ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่วโมง เด็กตำกว่า 1 ปี ให้ครั้งละ 1/2 ช้อนชา อายุ 1 - 4 ปีให้ 1 ช้อนชา อายุ 5 - 7 ปี ให้ช้อนชาครึ่ง อายุ 8 - 12 ปี ให้ 2 ช้อนชา
  3. ในกรณีท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำมาก ให้ผงนำตาลเกลือแร่ดื่มแทนน้ำ
  4. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นใน 3 วัน ให้รีบส่งพบแพทย์ เพื่อตรวจอุจจาระ หรือ ส่งตรวจทวารหนัก (sigmoidscope)
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC