การรักษาพยาบาลโรค Sinusitis
<
♥ ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)
เป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกคนทุกเพศทุกวัย สาเหตุเกิดจากการลุกลามของเชื่อแบคทีเรีย เข้าไปในโพรงไซนัส ทำให้เกิดการอักเสบและเป็นหนองขึ้นภายในโพรงไซนัสได้
:: อาการ
ปวดบีบ ๆ หนัก ๆ บริเวณหน้าผาก รอบ ๆ กระบอกตา หรือโหนกแก้ม อาจปวดมากเวลาเช้าหรือบ่าย เวลาก้มศีรษะ หรือเปลี่ยนท่า มีอาการคัดจมูก มีน้ำมูกเขียวข้น เจ็บคอ หรือมีเสลดสีเหลืองเขียวในลำคอ อาจหายใจมีกลิ่นเหม็น
:: อาการ
มีไข้ เยื่อจมูกบวมแดง คอแดงเล็กน้อย กดเจ็บบริเวณหัวตา หรือบริเวณโหนกแก้ม
:: การรักษา
  1. ให้ยาแก้ปวด Paracetamol 500 มก. 1 - 2 เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  2. ให้ยาแก้แพ้ Chlophenmiramine 4 มก. ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้ง
  3. หากอาการไม่ดีขึ้น ควรส่งต่อส่งแพทย์ เพื่อทำการ X-ray ถ้ามีหนองข้นอยู่อาจจะเจาะดูดเอาหนองออก (caldwell luc)
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC