การรักษาพยาบาลโรค Septicemia
<
♥ โลหิตเป็นพิษ (Septicemia)
โลหิตเป็นพิษ (septicemia) มักเป็นผลแทรกซ้อนจากการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง หรือพบในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ สาเหตุที่พบได้ง่ายเช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ ไข้ไทฟอยด์ ปีกมดลูกอักเสบ ปอดอักเสบ เยื่อบุหัวใจอักเสบเรื้อรัง บาดแผลน้ำร้อนลวก หรือการติดเชื้อทางผิวหนัง
:: อาการ
ไข้สูง หนาวสั่น กระสับกระส่าย เบื่ออาหาร ซีด ตัวเหลือง ตาเหลือง อาจมี จุดแดง จ้ำเขียวขึ้นตามตัว หรือมีเลือดออกตามที่ต่าง ๆ ปัสสาวะออกน้อย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง 39 - 40 องศาเซลเซียส ความดันโลหิตตก มีหายใจหอบ มีตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน) อาจพบจุดแดง จ้ำเขียวขึ้นตามตัว คลำพบตับและม้ามโต
:: การรักษา
  1. หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยเร็ว
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC