การรักษาพยาบาลโรค Septicemia
โลหิตเป็นพิษ (Septicemia)
โลหิตเป็นพิษ (septicemia) มักเป็นผลแทรกซ้อนจากการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง หรือพบในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ สาเหตุที่พบได้ง่ายเช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ ไข้ไทฟอยด์ ปีกมดลูกอักเสบ ปอดอักเสบ เยื่อบุหัวใจอักเสบเรื้อรัง บาดแผลน้ำร้อนลวก หรือการติดเชื้อทางผิวหนัง
:: อาการ
ไข้สูง หนาวสั่น กระสับกระส่าย เบื่ออาหาร ซีด ตัวเหลือง ตาเหลือง อาจมี จุดแดง จ้ำเขียวขึ้นตามตัว หรือมีเลือดออกตามที่ต่าง ๆ ปัสสาวะออกน้อย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส ความดันโลหิตตก มีหายใจหอบ มีตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน) อาจพบจุดแดง จ้ำเขียวขึ้นตามตัว คลำพบตับและม้ามโต
:: การรักษา
  1. หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยเร็ว
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC