การรักษาพยาบาลโรค Septic
<
♥ ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อ (Septic arthitis)
เกิดจาการติดเชื้อจากผิวหนังอักเสบแล้วลุกลามเข้าข้อหรือเชื้อมาตามกระแสโลหิตเข้าไปอักเสบภายในข้อ อาจลุกลามไปส่วนต่าง ๆ ของข้อต่อ เยื่อบุ กระดูกอ่อน กระดูกแข็ง
:: อาการ
ไข้สูงทันที ครั่นเนื้อครั่นตัว บางรายมีอาการไข้หนาวสั่น ปวดเมื่อยทั้งตัว ต่อมา 2 - 3 วัน ข้อใดข้อหนึ่งจะอักเสบเฉียบพลันและรุนแรง ข้อที่พบติดเชื้อได้บ่อยได้แก่ ข้อเข่า ข้อมือ และข้อศอก ตามลำดับ ผู้ป่วยมักจะปวดข้อมากจนเดินไม่ได้หรือไม่ยอมแตะต้องเคลื่อนไหวข้อนั้น ๆ ด้วยเลย การติดเชื้ออาจแพร่กระจายไปหลาย ๆ ข้อ และส่วนประกอบ ของข้อจะถูกทำลายมากขึ้นจนเสียหายใช้งานไม่ได้อีกต่อไป หรือเกิดภาวะกระดูกติดเชื้อมีหนองไหลจากกระดูก บางรายจะเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ เนื่องจากโรคแพร่กระจายมาก ทำให้ผู้ป่วยช็อกและถึงแก่กรรมได้
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ ข้อบวม การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยการเจาะเลือดไปเพาะเชื้อ แต่วิธีที่แน่นอนที่สุดคือ การเจาะเอาน้ำหรือหนองจากข้อที่อักเสบไปย้อมดูเชื้อโรคหรือเพาะเชื้อ การตรวจ ภาพรังสีของข้อ ในระยะแรกมักจะพบแค่ข้อบวมหรือมีน้ำ ต่อมาจะพบว่ากระดูกอ่อนหรือกระดูกแข็งบริเวณข้อถูกทำลาย
:: การรักษา
  1. ให้ยาแก้ปวดลดไข้ Aspirin ครั้งละ 2 - 3 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้ง
  2. ให้ยาปฎิชีวนะ Pen v. 50,000 ยูนิต/กก./วัน หรือ 400,000 ยูนิตวันละ 4 ครั้ง ทุก6 ชั่วโมง
  3. รีบส่งต่อแพทย์เพื่อการการวินิจฉัยโรคให้แน่นอนและรับการรักษาต่อไป
  4. หลังจากข้อหายอักเสบแล้ว แนะนำให้ทำกายบริหารเพื่อให้กล้ามเนื่อรอบ ๆ ข้อมีสมรรถภาพดีขึ้นและเพื่อให้ข้อยาหายยึดติด
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC