การรักษาพยาบาลโรค Septic
ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อ (Septic arthitis)
เกิดจาการติดเชื้อจากผิวหนังอักเสบแล้วลุกลามเข้าข้อหรือเชื้อมาตามกระแสโลหิตเข้าไปอักเสบภายในข้อ อาจลุกลามไปส่วนต่าง ๆ ของข้อต่อ เยื่อบุ กระดูกอ่อน กระดูกแข็ง
:: อาการ
ไข้สูงทันที ครั่นเนื้อครั่นตัว บางรายมีอาการไข้หนาวสั่น ปวดเมื่อยทั้งตัว ต่อมา 2-3 วัน ข้อใดข้อหนึ่งจะอักเสบเฉียบพลันและรุนแรง ข้อที่พบติดเชื้อได้บ่อยได้แก่ ข้อเข่า ข้อมือ และข้อศอก ตามลำดับ ผู้ป่วยมักจะปวดข้อมากจนเดินไม่ได้หรือไม่ยอมแตะต้องเคลื่อนไหวข้อนั้น ๆ ด้วยเลย การติดเชื้ออาจแพร่กระจายไปหลาย ๆ ข้อ และส่วนประกอบ ของข้อจะถูกทำลายมากขึ้นจนเสียหายใช้งานไม่ได้อีกต่อไป หรือเกิดภาวะกระดูกติดเชื้อมีหนองไหลจากกระดูก บางรายจะเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ เนื่องจากโรคแพร่กระจายมาก ทำให้ผู้ป่วยช็อกและถึงแก่กรรมได้
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ ข้อบวม การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยการเจาะเลือดไปเพาะเชื้อ แต่วิธีที่แน่นอนที่สุดคือ การเจาะเอาน้ำหรือหนองจากข้อที่อักเสบไปย้อมดูเชื้อโรคหรือเพาะเชื้อ การตรวจ ภาพรังสีของข้อ ในระยะแรกมักจะพบแค่ข้อบวมหรือมีน้ำ ต่อมาจะพบว่ากระดูกอ่อนหรือกระดูกแข็งบริเวณข้อถูกทำลาย
:: การรักษา
  1. ให้ยาแก้ปวดลดไข้ Aspirin ครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
  2. ให้ยาปฎิชีวนะ Pen v. 50,000 ยูนิต/กก./วัน หรือ 400,000 ยูนิตวันละ 4 ครั้ง ทุก6 ชั่วโมง
  3. รีบส่งต่อแพทย์เพื่อการการวินิจฉัยโรคให้แน่นอนและรับการรักษาต่อไป
  4. หลังจากข้อหายอักเสบแล้ว แนะนำให้ทำกายบริหารเพื่อให้กล้ามเนื่อรอบ ๆ ข้อมีสมรรถภาพดีขึ้นและเพื่อให้ข้อยาหายยึดติด
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC