การรักษาพยาบาลโรค Pretussis
<
♥ ไอกรน (Pretussis)
เป็นโรคที่พบมากในเด็กอายุ 2 - 6 ปี เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Hemophilus pertussis
:: อาการ
ระยะแรกมีไข้ต่ำ ๆ น้ำมูกไหล จามและไอ คล้ายไข้หวัด อาการไอจะเพิ่มมาหขึ้นเรื่อย ๆ ต่อมจะมีอาการไอติดต่อกันจนตัวงอหายใจ แทบไม่ทัน เมื่อหยุดไอจะมีเสียงหายใจเข้ายาว ๆ ดังวู้บ (Whooping cough) มักจะอาเจียน และมีเสลดออกมาด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มักพบอาการคล้ายไข้หวัด ในรายที่ไอรุนแรง หน้าจะเขียว ตาโปนแดง เล้นโลหิตที่คอโป่ง บางคนไอจนเส้นโลหิตฝอยที่ใต้เยื่อบุตาแตกเป็นเป็นปื้นแดงที่ตาขาว และอาจพบรอยบวม ซ้ำหรือห้อเลือดที่หนังตาด้วย
:: การรักษา
  1. ให้ดื่มน้ำอุ่นมาก ๆ เพื่อให้เสมหะใสและขับออกง่าย
  2. ในกรณีถ้าอาเจียน ควรให้อาหารอ่อนที่ละน้อย และให้ผงน้ำตาลเกลือแร่กินแทนน้ำดื่ม
  3. ให้ยานอนหลับ Phennobarbital 1 ช้อนชาครึ่ง-2 ช้อนชา ก่อนนอน
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ก่อนหน้า : ปอดอักเสบ (Pneumonia)
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC