การรักษาพยาบาลโรค Pretussis
ไอกรน (Pretussis)
เป็นโรคที่พบมากในเด็กอายุ 2-6 ปี เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Hemophilus pertussis
:: อาการ
ระยะแรกมีไข้ต่ำ ๆ น้ำมูกไหล จามและไอ คล้ายไข้หวัด อาการไอจะเพิ่มมาหขึ้นเรื่อย ๆ ต่อมจะมีอาการไอติดต่อกันจนตัวงอหายใจ แทบไม่ทัน เมื่อหยุดไอจะมีเสียงหายใจเข้ายาว ๆ ดังวู้บ (Whooping cough)มักจะอาเจียน และมีเสลดออกมาด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มักพบอาการคล้ายไข้หวัด ในรายที่ไอรุนแรง หน้าจะเขียว ตาโปนแดง เล้นโลหิตที่คอโป่ง บางคนไอจนเส้นโลหิตฝอยที่ใต้เยื่อบุตาแตกเป็นเป็นปื้นแดงที่ตาขาว และอาจพบรอยบวม ซ้ำหรือห้อเลือดที่หนังตาด้วย
:: การรักษา
  1. ให้ดื่มน้ำอุ่นมาก ๆ เพื่อให้เสมหะใสและขับออกง่าย
  2. ในกรณีถ้าอาเจียน ควรให้อาหารอ่อนที่ละน้อย และให้ผงน้ำตาลเกลือแร่กินแทนน้ำดื่ม
  3. ให้ยานอนหลับ Phennobarbital 1 ช้อนชาครึ่ง-2 ช้อนชา ก่อนนอน
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC