การรักษาพยาบาลโรค Pulmonary
วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)
เป็นโรคที่พบบ่อยในคนที่มีร่างกายอ่อนแอ ภูมิต้านทานโรคต่ำ สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis)
:: อาการ
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด อาจมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว หรือมีไข้ต่ำ ๆ ตอนบ่าย มีเหงื่อออกตอนกลางคืน ต่อมาจึงมีอาการไข้ ระยะแรกจะไอแห้ง ๆ ต่อมาจึงมีเสหะไอมากเวลาเข้านอน หรือตื่นนอนตอนเช้า อาการไออาจเรื้อรังเป็นแรมเดือน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ ซีด หายใจหอบ อาจคลำต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอได้
:: การรักษา
  1. หากสังสัย ควรรีบส่งพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC