การรักษาพยาบาลโรค Pneumonia
ปอดอักเสบ (Pneumonia)
เป็นโรคทางเดินหายใจที่รุนแรงโรคหนึ่ง มักพบในคนที่ไม่แข็งแร็งหรือมีภูมิต้านทานต่ำ หรือจากภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่น สาเหตุเกิดจากเชื้อราหรือสารเคมีที่สำคัญที่สุดได้แก่ เชื้อpneumococcus ซึ่งพบได้บ่อย ส่วนเชื้อ staphy lococcus,streptococcus หรือ klebsiella พบได้น้อย แต่ผู้ป่วยจะมีอาการที่รุนแรง นอกจากนั้นอาจเกิดจากเชื่อ Mycoplasma เชื้อไวรัส เชื้อรา หรือสารเคมี
:: อาการ
มีไข้สูงเกิดขึ้นทันทีทันใด มีอาการหนาวสั่น หายใจหอบ ระยะแรกอาจมีอาการไอแห้ง ๆ ไม่มีเสมหะ ต่อมาอาจมีเสลตสีเหลืองเขียว หรือสีสนิมเหล็กหรือมีเลือดปน มีอาการเจ็บหน้าอก เวลาไอหรือหายใจเข้าแรง ๆ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูล 39-40 องศาเซลเซียส ลิ้นอาจเป็นผ้า การขยายตัวของทรวงอกน้อยเคาะได้ยินเสียงทึบ (dullness )ฟังปอดอาจมีเสียงหายใจค่อย (diminished breath sound) หรือมีเสียงcrepitation
:: การรักษา
  1. ในรายที่เริ่มเป็นไม่มีอาการหอบ ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้ดื่มน้ำมาก ๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเวลามีไข้
  2. ให้ยาเม็ดลดไข้ Paracetamol
  3. ถ้ามีอาการไม่ดีภายใน 3 วัน ให้รีบส่งพบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC