การรักษาพยาบาลโรค Pneumonia
<
♥ ปอดอักเสบ (Pneumonia)
เป็นโรคทางเดินหายใจที่รุนแรงโรคหนึ่ง มักพบในคนที่ไม่แข็งแร็งหรือมีภูมิต้านทานต่ำ หรือจากภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่น สาเหตุเกิดจากเชื้อราหรือสารเคมีที่สำคัญที่สุดได้แก่ เชื้อpneumococcus ซึ่งพบได้บ่อย ส่วนเชื้อ staphy lococcus,streptococcus หรือ klebsiella พบได้น้อย แต่ผู้ป่วยจะมีอาการที่รุนแรง นอกจากนั้นอาจเกิดจากเชื่อ Mycoplasma เชื้อไวรัส เชื้อรา หรือสารเคมี
:: อาการ
มีไข้สูงเกิดขึ้นทันทีทันใด มีอาการหนาวสั่น หายใจหอบ ระยะแรกอาจมีอาการไอแห้ง ๆ ไม่มีเสมหะ ต่อมาอาจมีเสลตสีเหลืองเขียว หรือสีสนิมเหล็กหรือมีเลือดปน มีอาการเจ็บหน้าอก เวลาไอหรือหายใจเข้าแรง ๆ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูล 39 - 40 องศาเซลเซียส ลิ้นอาจเป็นผ้า การขยายตัวของทรวงอกน้อยเคาะได้ยินเสียงทึบ (dullness ) ฟังปอดอาจมีเสียงหายใจค่อย (diminished breath sound) หรือมีเสียงcrepitation
:: การรักษา
  1. ในรายที่เริ่มเป็นไม่มีอาการหอบ ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้ดื่มน้ำมาก ๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเวลามีไข้
  2. ให้ยาเม็ดลดไข้ Paracetamol
  3. ถ้ามีอาการไม่ดีภายใน 3 วัน ให้รีบส่งพบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC