Peritonitis
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-11-25 (ปรับ template)
เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ( Peritonitis)
เป็นภาวะปวดท้องท่เรียกว่า acute abdomen เหมือนกัน สาเหตุที่พบได้บ่อยเช่น กระเพาะอาหารทะลุ ใส้ติ่งแตก ลำใส้ทะลุจากไข้ไทยฟอยด์ ท่อนำดีอักเสบ ฝีในตับ ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น

:: อาการ
ใข้สูง ปวดท้องอย่างรุนแรง ขยับขเยื้อนหรือกระเทือนจะรู้สึกเจ็บอาการปวดท้องจะติดต่อกันนานกว่า 6 ชั่วโมง อาจมีท้องอืด คลื่นใส้ อาเจียนร่วมด้วย

:: สิ่งที่ตรวจพบ
ผู้ป่วยมักจะนอนนิ่ง ๆ ไข้มักสูง ชีพจรเร็ว ลิ้นเป็นฝ้าขาว หน้าท้องเกร็งแข็ง (rigidity) มีการกดเจ้บแบบ ( rebound tenderness) ไม่ได้ยินเสียงโครกครากของ ลำใส้ (absent bowel sound)

:: การรักษา
  1. หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยเร็ว
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
:: กลับเมนูสุขภาพ ::