การรักษาพยาบาลโรค Peritonitis
<
♥ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ( Peritonitis)
เป็นภาวะปวดท้องท่เรียกว่า acute abdomen เหมือนกัน สาเหตุที่พบได้บ่อยเช่น กระเพาะอาหารทะลุ ใส้ติ่งแตก ลำใส้ทะลุจากไข้ไทยฟอยด์ ท่อนำดีอักเสบ ฝีในตับ ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น
:: อาการ
ไข้สูง ปวดท้องอย่างรุนแรง ขยับขเยื้อนหรือกระเทือนจะรู้สึกเจ็บอาการปวดท้องจะติดต่อกันนานกว่า 6 ชั่วโมง อาจมีท้องอืด คลื่นใส้ อาเจียนร่วมด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ผู้ป่วยมักจะนอนนิ่ง ๆ ไข้มักสูง ชีพจรเร็ว ลิ้นเป็นฝ้าขาว หน้าท้องเกร็งแข็ง (rigidity) มีการกดเจ้บแบบ ( rebound tenderness) ไม่ได้ยินเสียงโครกครากของ ลำใส้ (absent bowel sound)
:: การรักษา
  1. หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยเร็ว
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC