การรักษาพยาบาลโรค Pleurisy
เยื้อหุ้มปอดอักเสบ (Pleurisy)
พบได้ในคนทุกอายุ มักเกิดหลังจากไข้หวัด ส่วนใหญ่เกิดจากเชื่อไวรัส
:: อาการ
ไข้สูง มีมีอาการเจ็บแปล๊บตรงบริเวณหน้าอกซีกหนึ่งซีดใด หรืออาจเป็นเฉพาะเวลาหายใจเข้าลึก ๆ เวลาไอหรือจาม
:: สิ่งที่ตรวจพบ
อาจตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติได ๆ
:: การรักษา
  1. ถ้ามีอาการปวดเป็นครั้งคราว ให้กินยาแก้ปวด Paracetamol ทุก4-6 ชั่วโมง โดยมากมกจะหายไปภายใน 3-5 วัน
  2. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง มีไข้สูง หอบ รีบส่งแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยโรคและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC