การรักษาพยาบาลโรค Pleurisy
<
♥ เยื้อหุ้มปอดอักเสบ (Pleurisy)
พบได้ในคนทุกอายุ มักเกิดหลังจากไข้หวัด ส่วนใหญ่เกิดจากเชื่อไวรัส
:: อาการ
ไข้สูง มีมีอาการเจ็บแปล๊บตรงบริเวณหน้าอกซีกหนึ่งซีดใด หรืออาจเป็นเฉพาะเวลาหายใจเข้าลึก ๆ เวลาไอหรือจาม
:: สิ่งที่ตรวจพบ
อาจตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติได ๆ
:: การรักษา
  1. ถ้ามีอาการปวดเป็นครั้งคราว ให้กินยาแก้ปวด Paracetamol ทุก4 - 6 ชั่วโมง โดยมากมกจะหายไปภายใน 3 - 5 วัน
  2. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง มีไข้สูง หอบ รีบส่งแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยโรคและรักษาต่อไป
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC