การรักษาพยาบาลโรค Pelvic
<
♥ การอักเสบในอุ้งเชิงกราน (Pelvic inflammatory diseases)
การอักเสบในอุ้งเชิงกราน (Pelvic inflammatory diseases) เป็นโรคที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับมดลูกอักเสบ ซึ่งบางครั้งอาจเกิดร่วมกันจนไม่สามารถวินิจฉัยแยกโรคจากกันได้
:: อาการ
ไข้สูงอย่างเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดบริเวณท้องน้อย อาจมีอาการปัสสาวะขัด กระปิดกระปอย ตกขาวเป็นหนอง คลื้นไส้ อาเจียน หรือมีอาการปวดหลังร่วมด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง กดเจ็บบริเวณท้องน้อยอย่างรุนแรง หรืออาจกดบริเวณปีกมดลูกข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้างก็ได้ ถ้าตรวจในช่องคลอดพบ Vaginal discharge เป็นหนองมีกลิ่นเหม็น
:: การรักษา
  1. ถ้าปวดท้องไม่มากให้ยาแก้ปวด paracetamol 500 มก.คร้งละ 1 - 2 เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  2. ให้ยาปฏิชีวนะ Ampicillin หรือ Tetracyclin 250 มก.ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน
  3. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ภายใน 2 - 3 วันหรือเป็นไข้สูง หรือปวดท้องมาก ควรส่งพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป ถ้าพบว่าเป็นฝีที่รังไข่อาจต้องได้รับการฝ่าตัด
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC