การรักษาพยาบาลโรค Iron
<
♥ โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia)
เป็นโรคที่พบบ่อย ในชาวชนบทและยากจน สาเหตุมาจากที่ไดัรับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เช่น พวกเนื้อสัตว์ ตับ นม ไข่ ผักใบเขียว เป็นต้น และนอกจากนี้ยังอาจพบในผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่เสียเลือดมาก หรือผู้ป่วยโรคพยาธิปากขอ มักจะเกิดภาวะ โลหิตจางได้เช่นกัน
:: อาการ
อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ใจสั่น มึนงง หน้ามืด วิงเวียน และมักจะเบื่ออาหารร่วมด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ใบหน้า เยื่อบุเปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น ฝ่ามือและเล็บจะซีด ถ้าเป็นเรื้อรัง มานานจะพบว่ามีลิ้นเลี่ยน มุมปากเปื่อย เล็บจะอ่อนและแบน เป็นรูปช้อน (Koilonychia)
:: การรักษา
  1. แนะนำให้รัปประทาน อาหารที่ธาตุเหล็กมาก เช่น เนื้อสัตว์ ตับหมูเลือด นม ไข่ ถั่ว ผักใบเขียว เป็นต้น
  2. ให้ยาบำรุงโลหิต Ferrous หรือ Fersolate ในผู้ใหญ่ ครั้ง 1 - 2 เม็ด เด็กครั้งละ 1 เม็ด วันละ2 - 3 ครั้งหลังอาหาร ควรกินจนกว่าจะหายซีด หรือนาน 4 - 8 สัปดาห์
  3. ในกรณีที่ทราบสาเหตุชัดเจน เช่น เกิดจากแผลในกระเพาะอาหารหรือโรคพยาธิปากขอ จะต้องรักษาสาเหตุที่เป็นร่วมด้วย
  4. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ควรส่งพบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC