การรักษาพยาบาลโรค Iron
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia)
เป็นโรคที่พบบ่อย ในชาวชนบทและยากจน สาเหตุมาจากที่ไดัรับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เช่น พวกเนื้อสัตว์ ตับ นม ไข่ ผักใบเขียว เป็นต้น และนอกจากนี้ยังอาจพบในผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่เสียเลือดมาก หรือผู้ป่วยโรคพยาธิปากขอ มักจะเกิดภาวะ โลหิตจางได้เช่นกัน
:: อาการ
อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ใจสั่น มึนงง หน้ามืด วิงเวียน และมักจะเบื่ออาหารร่วมด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ใบหน้า เยื่อบุเปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น ฝ่ามือและเล็บจะซีด ถ้าเป็นเรื้อรัง มานานจะพบว่ามีลิ้นเลี่ยน มุมปากเปื่อย เล็บจะอ่อนและแบน เป็นรูปช้อน (Koilonychia)
:: การรักษา
  1. แนะนำให้รัปประทาน อาหารที่ธาตุเหล็กมาก เช่น เนื้อสัตว์ ตับหมูเลือด นม ไข่ ถั่ว ผักใบเขียว เป็นต้น
  2. ให้ยาบำรุงโลหิต Ferrous หรือ Fersolate ในผู้ใหญ่ ครั้ง 1-2 เม็ด เด็กครั้งละ 1 เม็ด วันละ2-3 ครั้งหลังอาหาร ควรกินจนกว่าจะหาย ซีด หรือนาน 4-8 สัปดาห์
  3. ในกรณีที่ทราบสาเหตุชัดเจน เช่น เกิดจากแผลในกระเพาะอาหารหรือโรคพยาธิปากขอ จะต้องรักษาสาเหตุที่เป็นร่วมด้วย
  4. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ควรส่งพบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC