การรักษาพยาบาลโรค Leptospirosis
เล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
เป็นโรคที่พบบ่อยในคนที่มีอาชีพที่ต้องย่ำน้ำ สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Leptospira ซึ่งจะมีอยู่ในไตสัตว์ และติดต่อกับคนโดยการ กินอาหารหรือดื่มน้ำ หรือเดินลุยน้ำ อาบน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์เหล่านี้ และเชื้อจะเข้าทาง เยื้อบุจมูก ปาก หรือบาดแผล
:: อาการ
มีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศรีษะมาก ปวดเมื่อยตามตัว โดยเฉพาะ ตรงบริเวณน่องมีอาการ ตาแดง เจ็บคอ เบื่ออาหาร อาเจียน ท้องเดิน ปวดท้องทั่ว ๆ ไป หลังจากมีไข้ 2-3 วัน จะมีอาการตาเหลือง มีจุดแดงจ้ำเขียวขึ้นตามผิวหนัง มีเลือดออกที่เยื้อบุตาขาว อาจไอ อาเจียน หรือถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด อาจมีภาวะไตวายเฉียบพลันหรือเยื้อหุ้มสมองอักเสบ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง (39- 40 องศาเซลเซียส๗ ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อน่องมากเวลาใช้มือบีบ ตับมักโต และกดเจ็บ มีอาการตัวเหลือง มีจุดแดงจ้ำเขียว ตามผิวหนังหรือชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอ
:: การรักษา
  1. ถ้าหากสงสัยให้รีบส่งแพทย์ โดยด่วน
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC