การรักษาพยาบาลโรค Leptospirosis
<
♥ เล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
เป็นโรคที่พบบ่อยในคนที่มีอาชีพที่ต้องย่ำน้ำ สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Leptospira ซึ่งจะมีอยู่ในไตสัตว์ และติดต่อกับคนโดยการ กินอาหารหรือดื่มน้ำ หรือเดินลุยน้ำ อาบน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์เหล่านี้ และเชื้อจะเข้าทาง เยื้อบุจมูก ปาก หรือบาดแผล
:: อาการ
มีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะมาก ปวดเมื่อยตามตัว โดยเฉพาะ ตรงบริเวณน่องมีอาการ ตาแดง เจ็บคอ เบื่ออาหาร อาเจียน ท้องเดิน ปวดท้องทั่ว ๆ ไป หลังจากมีไข้ 2 - 3 วัน จะมีอาการตาเหลือง มีจุดแดงจ้ำเขียวขึ้นตามผิวหนัง มีเลือดออกที่เยื้อบุตาขาว อาจไอ อาเจียน หรือถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด อาจมีภาวะไตวายเฉียบพลันหรือเยื้อหุ้มสมองอักเสบ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง (39 - 40 องศาเซลเซียส๗ ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อน่องมากเวลาใช้มือบีบ ตับมักโต และกดเจ็บ มีอาการตัวเหลือง มีจุดแดงจ้ำเขียว ตามผิวหนังหรือชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอ
:: การรักษา
  1. ถ้าหากสงสัยให้รีบส่งแพทย์ โดยด่วน
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC