การรักษาพยาบาลโรค Intracrania
เส้นโลหิตโป่งพองในสมอง (Intracranial aneurysm)
เส้นโลหิตโป่งพองในสมอง (Intracranial aneurysm)เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก
:: อาการ
อาการปวดศรีษะจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและภาวะแทรกซ้อน ว่ารั่ว หรือแตก ใน กรณีที่มีการรั่วจะมีอาการปวดศรีษะ รู้สึกดึงท้ายทอย และอาจจะสับสนในช่วนสั้น ๆ ถ้าตำแหน่งของการโป่งพองอยู่ใกล้ประสาทสมอง ที่พบบ่อยคือ oculomoter never จะก่อให้เกิดการ อัมพาตของกล้ามเนื้อตา อาจเป็นเพียงชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ แต่ถ้ามีการแตกของ aneurysm จะเกิด subarachnoid hemorrhage จะมีอาการ ปวดศรีษะทันทัน ปวดทั่ว ๆ ไปโดยเฉพาะบริเวณท้ายทอย และหน้าผาก คอแข็ง อาเจียน ซึมลงหรือหมดสติ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ในระยะแรกอาจไม่สามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติใด ๆ แต่ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะสามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ได้
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยให้รับส่งแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC