การรักษาพยาบาลโรค Intracrania
<
♥ เส้นโลหิตโป่งพองในสมอง (Intracranial aneurysm)
เส้นโลหิตโป่งพองในสมอง (Intracranial aneurysm) เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก
:: อาการ
อาการปวดศีรษะจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและภาวะแทรกซ้อน ว่ารั่ว หรือแตก ใน กรณีที่มีการรั่วจะมีอาการปวดศีรษะ รู้สึกดึงท้ายทอย และอาจจะสับสนในช่วนสั้น ๆ ถ้าตำแหน่งของการโป่งพองอยู่ใกล้ประสาทสมอง ที่พบบ่อยคือ oculomoter never จะก่อให้เกิดการ อัมพาตของกล้ามเนื้อตา อาจเป็นเพียงชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ แต่ถ้ามีการแตกของ aneurysm จะเกิด subarachnoid hemorrhage จะมีอาการ ปวดศีรษะทันทัน ปวดทั่ว ๆ ไปโดยเฉพาะบริเวณท้ายทอย และหน้าผาก คอแข็ง อาเจียน ซึมลงหรือหมดสติ
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ในระยะแรกอาจไม่สามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติใด ๆ แต่ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะสามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ได้
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยให้รับส่งแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC