การรักษาพยาบาลโรค Head
การบาดเจ็บที่ศรีษะ (Head injury)
การบาดเจ็บที่ศรีษะ (Head injury) เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งการบาดเจ็บที่ศรีษะ อาจเกิดจากอุบัติเหตุ ศรีษะถูกกระแทก ถูกตี หรือได้รับการกระทบกระเทือนจากสาเหตุใดก็ตามที่ศรีษะ การบาดเจ็บอาจเป็นเพียงแผลหรือรอบฟกซ้ำหรือหลอดโลหิตในสมองมีการฉีกขาดทำให้มีการเลือดออกในสมองได้ ซึ่งความผิดปกติที่สมองอาจแบ่งออกได้ดังนี้ 1.สมองได้รับการกระทบกระเทีอน (Brain cocussion) โดยไม่มีการฟกซ้ำหรือฉีกขาดทงสมองหรือเลือดออกในสมอง ผู้ป่วยมักมีอาการหมดสติไปชั่วครู่ เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วอาจมีอาการสับสนรุนแรงจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ อาการ ปวดศรีษะ เวียนศรีษะจะค่อย ๆ หายไปได้เองในที่สุด
2.สมองฟกซ้ำ (Brain contusion)หรือสมองฉีกขาด (Brain laceration) ผู้ป่วยจะมีอาการหมดสติหลังบาดเจ็บทันที อาจหมดสตินานเป็นชั่วโมง เป็นวัน เป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน อาจมีอัมพาตครึ่งซีก กล้ามเนื้อเกร็ง ชัก ถ้ารุนแรงอาการจะเลวลง จงถึงตายได้ ถ้าไม่รุนแรง ผู้ป่วยอาจพื้นคืนสติได้ แต่อาจมีอาการปวดศรีษะ สับสน เพ้อ เอะอะ คลื่นไส้ อาเจียน แขนขาเป็นอัมพาต ปากเปี้ยว พูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้
3.เลือดออกในสมอง (Intracranial hemorrhage) ผู้ป่วยมักมีอาการปวดศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน ซึมลงเรื่อย ๆ แขนขาเป็นอัมพาต ตัวเกร็ง ชีพจรเต้นช้า หายใจตื้นขัด ความดันโลหิตสูง คอแข็ง รูม่านตาสองข้างไม่เท่ากัน ข้างที่มีก้อนเลือดจะโตกว่า และจะไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง
ในบางรายที่มีอาการเฉียบพลันเป็น actue subdural hematama มักจะมีอาการเกิดภายใน 24 ชั่วโมง
บางคนอาจเป็นหลังจากได้รับการบาดเจ็บศรีษะ เป็นสัปดาห์ หรือเดือน ๆ เป็น Chronnic subdural hematoma อาจจะมีอาการปวดศรีษะเป็นพัก ๆ โดยความรุนแรงอาจ แตกต่างกันไป
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ผู้ป่วยมักมีการเปลี่ยนแปลง mental status และlevel of consciousness เด่นชัดกว่า focal neurological signs hemiparesis ผู้ป่วยมักเดินโซเซเล็กน้อย ซึ่งดูคล้ายกับมีความผิดปกติของ cerebellum อาจตรวจพบ Romber's sign ได้ แต่การตรวจ coordination อาจไม่พบความผิดปกติ ผิดกับ cerebellar disorder การตรวจ fundi มักพบการเปลี่ยนแปลงที่บอกถึงความดันในกระโหลกศรีษะสูงขึ้น (Increased intracranial pressure)
:: การรักษา
  • ถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัวดี และไม่มีความผิดอื่น ๆ ควรเฝ้าสังเกตอาการแปลงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง 24 ชั่วโมงแรก ต้องตรวจดูอาการแสดงทางสมองทุก 24 ชั่วโมง ถึงแม้ จะไม่มีประวัติการหมดสติหลังบาดเจ็บ
  • ถ้าอาการทางสมอง เช่นหมดสติ ปลุกไม่ตื่น ซึม หรือปวดศรีษะมากขึ้นทุกขณะ อาเจียนรุนแรง คอแข็งง เพ้อครั่ง แขนขาอ่อนแรง รุดม่านตาสองข้างไม่เท่ากันหรือมีเลือดหรือน้ำใส ๆ ออกจากจมูกหรือหู ให้รีบส่งต่อแพทย์โดยด่วน
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC