การรักษาพยาบาลโรค Gouty
<
♥ โรคเกาต์ (Gouty arthritis)
เป็นโรคทีพบบ่อยในผู้ป่วยชายมากกว่าหญิง ในอัตราส่วน 10 ต่อ 1 อายุ ที่พบโรคนี้ได้บ่อย คือตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
สาเหตุเกิดจากมีกรดยุริคคั่งในร่างกาย กรดยูริคจะแปรสภาพเป็นผลึกยูเรตตกตะกอนตามเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระดูกอ่อน เยื่อบุข้อ เส้นเอ็น พังผืด ใต้ผิวหนังและในเนื้อไต ผลึกยูเรตที่ตกเข้าไปในข้อ จะทำให้เกิดการอักเสบของข้ออย่างเฉียบพลันแบบเป็น ๆ หาย ๆ
:: อาการ
มีการอักเสบของข้อ ที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ ข้อเท้า หัวแม่เท้า และเข่า ระยะแรกมักจะเป็นข้อเดียว และการอักเสบจะเกิดขึ้นภายหลังการดื่มเหล้า ออกกำลังกาย หรือเดินสะดุด การ อักเสบจะรุนแรงและเฉียบพลันจนผู้ป่วยเดินไม่ได้ หรือขยับข้อนั้น ๆ ไม่ได้เลย ในช่วง2 - 3 วันแรก ต่อมาจะค่อย ๆ ทุเลาลงและหายเป็นปกติ ระยะการปวดข้อจะเป็นข้อจะ เป็นบ่อยขึ้นและระยะเวลาที่ปวดจะยาวนานออกไปจนเป็นแบบเรื้อรัง อาการปวดจะรุนแรงและทรมานอาจมีการอักเสบขอข้อหลาย ๆ ข้อ พร้อมกันทั้งมือและเท้า แขนและขา ระยะนี้ผู้ป่วยจะสังเกตว่าเริ่มมี ปุ่ม หรือก้อนนูนขึ้นบริเวณใกล้ข้อที่เคยอักเสบ และก้อนโตขึ้นเรื่อย ๆ อาจแตกคล้ายแป้งดินสอพอง หรือชอล์ค มีการติดเชื้อ ทำให้โครงสร้างต่าง ๆ ของข้อผิดรูปร่าง และอาจมีอาการของไตวายร่วยด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ข้อบวม อาจพบตุ่มโทไฟ (tophi) บริเวณที่อักเสบบ่อย ๆ รวมทั้งที่หูการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเลือดจพบว่ากรดยูริคสูงเกิน 8 มก.ถ้าเป็นเรื้อรังนาน 10 - 12 ปี อาจตรวจ พบหน้าที่ของไตผิดปกติหรือมีภาวะไตวาย การตรวจโดยการเจาะเอาน้ำจากข้ออักเสบ หรือจากปุ่มนูนที่อยู่ใต้ผิวหนังไปตรวจ หาลักษณะจำเพาะของผลิตยูเรต เป็นวิธีที่วินิจฉัยโรค ได้แน่นอน การตรวจทางรังสีของข้อ ระยะมีการอักเสบเฉียบพลันมักไม่มีความผิดปกตินอกจากลักษณะบวม ภาพรังสีจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นรังสีอยู่นาน ๆ อาจพบว่ากระดูกอ่นถู ๆ ทำ ลายกระดูกแข็งมีลักษณะแหว่งเนื่องจากผลึกยูเรตเข้าไปแทนที่
:: การรักษา
  1. ถ้าอาการไม่เกิน 24 - 48ชั่วโมง ให้ยาเม็ด Colchicine ขนาด 0.6 มก.ครั้งแรกให้ 1 - 2 แล้วให้ซ้ำอีกครั้งละ1 เม็ด ทุก 1ชั่วโมงเป็นเวลา 8 ชั่วโมงแล้วให้ 1 เม็ด ทุก 2 ชั่วโมง จนกว่า จะหายปวด อาการปวดข้อจะหายภายใน 24 - 72 ชั่วโมง (ผู้ป่วยอาจเกิดอาการท้องเสียจากฤทธิ์ข้างเคียงของยา colchicine)
  2. ถ้าไม่มี colchicine หรือข้ออักเสบนานเกิน 48 ชั่วโมง อาจให้ยาแก้ปวดข้อ indimethacin (25 มก.) หรือ ibuprofen 200 มก .ครั้งแรก2 เม็ด แล้วให้ 1 เม็ดทุก 6 ชั่วโมง จนกว่าจะหาย ไม่ควรให้นานเกินกว่า 3 วัน และควรให้กินยา antacid ครั้งละ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ ร่วมด้วย
  3. ไม่ควรให้ยาลดกรดยูริค ในขณะที่ข้ออักเสบเพราะทำให้ข้ออักเสบหายช้ากว่าที่ควร
  4. ห้ามนวด หรือ ใช้ยาทาถูข้ออักเสบ มิฉะนั้นข้อจะอักเสบอยู่เรื่อย ๆ
  5. ระหว่างไม่มีอาการปวดข้อ ควรให้ Colchicine และยาลดกรดยูริค กินเป็นประจำวันละ 1 - 2 เม็ด ซึ่งจะต้องใช้ควบคุมอาการไว้ตลอดตราบใดที่รับประทานยาอยู่โรคเกาต์จะไม่ กำเริบอีก และการรัปประทานอาหาร จำพวกเนื้อสัตว์เครื่องใน หน่อไม้จำเป็นต้องห้าม เนื่องจากไม่สามารถทำให้ยูริคเพิ่มสูงจากปกติมากนักแต่ควรให้ดื่มน้ำมาก ๆ
  6. ไม่ควรซื้อยาประเภทระงับการอักเสบที่อันตราย และเสี่ยงต่อการเป็นแผลในกระเพาะอาหารมารัปประทานเอง
  7. ในรายที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือไม่ชัดเจนควรแนะนำให้ไปพบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ก่อนหน้า : ต้อหิน (Glaucoma)
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC