การรักษาพยาบาลโรค Hemolytis
<
♥ โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolytis anemia)
ภาวะโลหิตจากนี้พบได้บ่อยในประเทศไทยเรา มักจะมีสาเหตุมาจากภาวะเอนไซม์ G-6PD (Glucose-6 - Phosphate Dehydrogenase) ซึ่งภาวะพร่องเอนไซม์ชนิดนี้ มักมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์
:: อาการ
มีไข้สูง หนาวสั่น ซีดเหลือง อ่อนเพลียมาก ปัสสาวะสีคล้ายน้ำปลา หรือโคล่า อาการมักเกิดทันทีหลังเป็นโรคติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ มาลาเรีย ตับอักเสบ หลังได้รับยา Aspririn ,Chloramphenicol,Quinine เป็นต้น
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ซีด ตาเหลือง ตัวเหลือง แต่ตับม้าม มักไม่โต
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยควรรีบส่งแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC