การรักษาพยาบาลโรค Glaucoma
<
♥ ต้อหิน (Glaucoma)
ต้อหิน (Glaucoma) พบได้บ่อยในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป หรือในครอบครัวที่มี ประวัติเคยเป็นโรคนี้ สาเหตุเกิดจากความดันในลูกตาสูงกว่าปกติ จนเป็นผลทำให้ประสาทเสื่อม และสูญเสียลานสายตาที่มีลักษณะเฉพาะ
:: อาการ
จะขึ้นอยู่กับชนิดของต้อหิน ถ้าผู้ป่วยต้อหินเรื้อรัง หรือชนิดมุมเปิด (primary open glaucoma) ในระยะแรก จะไม่รู้สึกมีอาการผิดปกติแต่อย่างไร บางคนอาจมี อาการมึนศีรษะ เล็กน้อย มีอาการตามัวทีละน้อย ต้องเปลี่ยนแว่นตาอยู่บ่อย ๆ ก็ไม่รู้สึกดีขึ้น ต่อมาลานสายตาจะแคบลงกว่าเดิม จนในระยะสุดท้ายจะมีอาการปวดศีรษะ ปวดตาร่วมกับอาการตามัวอย่างมาก มักเป็นทั้งสองข้าง
ผู้ป่วยต้อหินเฉียบพลันชนิดมุมเปิด (primary angle closure glaucoma) ผู้ป่วยจะมีอาการปวดอย่างรุนแรง บริเวณกระบอกตา และหน้าผากอย่างเฉียบพลัน ร่วมกับอาการตาพร่ามัว เหมือนมีหมอกมาบัง มองเห็นแสงสีรุ้งรอบดวงไฟ มักเป็นข้างเดียว และมีอาการคลื่นใส้อาเจียนร่วมด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ต้อหินชนิดเรื้อรัง จะพบว่า ความดันในลูกตาจะสูงเกินกว่า 21 มม.ปรอทมีลานสายตาผิดปกติ และ/หรือ มีการเปลี่นแปลงที่ขั้วประสาทตา (optic nerve head) ในลักษณะที่เรียกว่า glaucomatous cuooing (cup/disc มากกว่า 0.5)
ต้อหินชนิดเฉียบพลันจะพบว่าเยื่อบุตาขาวรอบ ๆ กระจกตาดำมีสีแดงเรื่อย ๆ (ciliary injection) มากกว่าบริเวณอื่น กระจกตาดำจะบวมทำให้มีลักษณะขุ่นมัว รูม่านตาขยายปานกลาง ไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง ใช้นิ้วกดลงบนเปลือกตาบนขณะทีให้ผู้ป่วยมองต่ำ จะแข็งมากกว่าข้างที่ไม่ปวด
:: การรักษา
  1. รีบส่งต่อจักษุแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยต้อหินชนิดเฉียบพลัน ถ้าวินิจฉัยโรคหรือทำการรักษาช้า อาจจะทำให้ตาบอดได้
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC