การรักษาพยาบาลโรค Ger
หัดเยอรมัน (German Measle)
เป็นโรคที่พบได้บ่อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีอาการไข้ปละออกฝืนคล้ายหัด แต่ถ้าเกิดในหญิงต้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก เชื่ออาจจะแพร่กระจายสู่ทารกในครรภ์ทำให้เกิดพิการได้ สาเหตุเกิดเชื้อไวรัส (Ruballa Virus)ติดต่อโดยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน
:: อาการ
มีไข้ต่ำ ๆ น้ำมูลไหล ไอ ผืนจะขึ้นในวันเดียวกับที่มีไข้หรือหลังจากมีไข้ 1-2 วัน โดยเริ่มจากหน้า ลำตัว แขนขา จะเกิดขึ้นทั่วตัวภายใน 24 ชั่วโมง และผื่นจะหายไปภายใน 1-2 เมื่อผื่นหายแล้วจะไม่มีรอยแต้มสีน้ำตาล อาการที่วไปมักไม่ค่อยรุนแรง
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ 37.5-38.5 องศาเซลเซียส ผืนเล็ก ๆ กระจายทั่วตัว คลำต่อมน้ำเหลืองบริเวณ Suboccipital และ Post auricularจะโต
:: การรักษา
  1. ให้ดื่มน้ำมาก ๆ พักผ่อนให้เพียงพอ
  2. ให้ยาลดไข้ Paracetamol ทุก 4-6 ชั่วโมง
  3. ในกรณีที่มีผื่นคนให้ยาทาแก้ผื่นคัน Calamine Lotion ทาบริเวณผื่นคัน
  4. ถ้ามีอาการน่าสงสัย พบในหญิงตั้งครรภ์ ในระยะ 3 เดือนแรกควรแนะนำให้พบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC