การรักษาพยาบาลโรค Ger
<
♥ หัดเยอรมัน (German Measle)
เป็นโรคที่พบได้บ่อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีอาการไข้ และออกฝืนคล้ายหัด แต่ถ้าเกิดในหญิงตั้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก เชื่ออาจจะแพร่กระจายสู่ทารกในครรภ์ทำให้เกิดพิการได้ สาเหตุเกิดเชื้อไวรัส (Ruballa Virus) ติดต่อโดยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน
:: อาการ
มีไข้ต่ำ ๆ น้ำมูลไหล ไอ ผืนจะขึ้นในวันเดียวกับที่มีไข้หรือหลังจากมีไข้ 1 - 2 วัน โดยเริ่มจากหน้า ลำตัว แขนขา จะเกิดขึ้นทั่วตัวภายใน 24 ชั่วโมง และผื่นจะหายไปภายใน 1 - 2 เมื่อผื่นหายแล้วจะไม่มีรอยแต้มสีน้ำตาล อาการที่วไปมักไม่ค่อยรุนแรง
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ 37.5 - 38.5 องศาเซลเซียส ผืนเล็ก ๆ กระจายทั่วตัว คลำต่อมน้ำเหลืองบริเวณ Suboccipital และ Post auricular จะโต
:: การรักษา
  1. ให้ดื่มน้ำมาก ๆ พักผ่อนให้เพียงพอ
  2. ให้ยาลดไข้ Paracetamol ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  3. ในกรณีที่มีผื่นคนให้ยาทาแก้ผื่นคัน Calamine Lotion ทาบริเวณผื่นคัน
  4. ถ้ามีอาการน่าสงสัย พบในหญิงตั้งครรภ์ ในระยะ 3 เดือนแรกควรแนะนำให้พบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC