การรักษาพยาบาลโรค Gastritis
<
♥ กระเพาะอักเสบ (Gastritis)
กระเพาะอักเสบ (Gastritis) เกิดขึ้นบ่อยในทุกวัย แต่มักพบในผู้ใช้แรงงานที่ซื้อยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของ aspirin มารับประทานเป็นประจำ หรือในคนที่ชอบรับประทานอาหารรสจัด ส่วนเกิดจากเชื้อโรค ก็อาจพบได้แต่ค่อนข้างจะน้อย
:: อาการ
คลื่นใส้ อาเจียน ปวดเสียดแน่นตรงบริเวณใต้สิ้นปี่ อาจมีไข้ ท้องเดินร่วมด้วย
:: การรักษา
  1. งดนำและอาหารก่อนจนกว่าอาการคลื่นใส้ อาเจียนจะหายไป ถ้าอาการดีขึ้นให้อาหารน้ำ และอาหารอ่อนตามลำดับ
  2. ให้ยาลดกรด Almagel หรือ Alum milk หรือ Aludrox ผู้ใหญ่คร้งละ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ (เม็ด) เด็กครั้งละ 1/2 -1 ช้อนโต๊ะ (เม็ด) ทุก4 - 6 ชั่วโมง
  3. ให้ยากล่อมประสาท Diazepam 2 มก. ครั้งละ 1 - 2 เม็ด วันละ 2 - 4 ครั้ง เมื่อมีไข้ให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  4. ถ้าอาการรุนแรงมาก ให้รีบส่งพบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC