การรักษาพยาบาลโรค Gastritis
กระเพาะอักเสบ (Gastritis)
กระเพาะอักเสบ (Gastritis) เกิดขึ้นบ่อยในทุกวัย แต่มักพบในผู้ใช้แรงงานที่ซื้อยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของ aspirin มารับประทานเป็นประจำ หรือในคนที่ชอบรับประทานอาหารรสจัด ส่วนเกิดจากเชื้อโรค ก็อาจพบได้แต่ค่อนข้างจะน้อย
:: อาการ
คลื่นใส้ อาเจียน ปวดเสียดแน่นตรงบริเวณใต้สิ้นปี่ อาจมีไข้ ท้องเดินร่วมด้วย
:: การรักษา
  1. งดนำและอาหารก่อนจนกว่าอาการคลื่นใส้ อาเจียนจะหายไป ถ้าอาการดีขึ้นให้อาหารน้ำ และอาหารอ่อนตามลำดับ
  2. ให้ยาลดกรด Almagel หรือ Alum milk หรือ Aludrox ผู้ใหญ่คร้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (เม็ด) เด็กครั้งละ 1/2 -1 ช้อนโต๊ะ (เม็ด) ทุก4-6 ชั่วโมง
  3. ให้ยากล่อมประสาท Diazepam 2 มก. ครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 2-4 ครั้ง เมื่อมีไข้ให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง
  4. ถ้าอาการรุนแรงมาก ให้รีบส่งพบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC