การรักษาพยาบาลโรค Diphtheria
<
♥ คอตีบ (Diphtheria)
เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน และร้ายแรง เกิดจากเชื้อ Corynbacterium diphtheriae ส่วนมากติดต่อโดยการ ไอ จาม หายใจรดกัน
:: อาการ
มีไข้ต่ำ ๆ ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว เจ็บคอเล็กน้อย รู้สึกกลืนลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน อาจมีไอเสียงแหบ หายใจลำบาก ตัวเขียว
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง 38.5 - 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบ ชีพจรเต้นเร็ว ตรวจพบแผ่นฝ้าสีขาวปนเทา คล้ายเศษผ้าสกปรกติดอยู่บนทอนซิล คอหอยและลิ้นไก่ เขี่ยออก ทำให้มีเลือดออกได้ คอบวม ต่อมน้ำเหลืองที่คอมักจะโต
:: การรักษา
  1. ถ้าสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยด่วน เพื่อให้การวินิจฉัยโรคและในรายที่หายใจลำบากอาจจะต้องรีบเจาะคอช่วยหายใจ
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC