การรักษาพยาบาลโรค Dislacation
ข้อเคล็ดและข้อเคลื่อน (Sprain and Dislacation)
พบได้ในทุกวัย ส่วนมากในเด็กและวัยรุ่น สาเหตุ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการถูกแรงกระแทก จากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุ ซึ่งมีผลทำให้เกิดการยืดของพังพืดอย่างทันควัน การยึดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของแรงกระแทกถ้าพังพือยึดน้อยและข้อยังอยู่ในลักษณะปกติเรียกว่าข้อเคล็ด แต่ถ้าพังพืดถูกยืดแรงมากจนขาด อันเป็นผลให้ผิวข้อขาดการสัมผัส แสดงว่ามีข้อเคลื่อน
:: อาการ
ปวดและบวมบริเวณข้อที่เคล็ด บางครั้งอาจมีฮ้อเลือดอยู่ด้วย และจะมีการกดเจ็บบริเวณพังพืดที่ถูกยืดออก ข้อเคล็ดจะไม่ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนใด ถ้าเป็นไม่มาก ผู้ป่วยยัง คงใช้ข้อนั้น ได้อยู่แตะจะมีอาการปวดเวลาใช้ข้อ ถ้ามีข้อเคลื่อนจะมีอาการปวดบวม และความพิการผิดรูปของข้อนั้น อาการบวมจะมากกว่าปกติ ข้อที่หลุดไปนั้นไม่สามารถขยับได้ ในบางทิศทาง ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ข้อนั้นได้ ที่พบบ่อยได้แก่ ข้อเท้า ข้อเข่า และหัวไหล่
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีการบวมของข้อ ขยับจะเจ็บ การตรวจภาพรังสีของข้อ จะช่วยในการ ดูว่ามีการเคลื่อนไหวของข้อต่อไปหรือไม่ รุนแรงมากน้อยเพียงใด
:: การรักษา
  1. ในกรณีข้อเคล็ดภายใน 24 ชั่วโมง แรกให้เอาน้ำแข็งประคบ เพื่อลดบวม รวมทั้งพันด้วยผ้ายืดบริเวณข้อต่อนั้น เพื่อลดการเคลื่อนไหวน้อยลง
  2. ห้ามนวดด้วยยาหม่องหรือทายาที่ ทำให้เกิดความร้อนเด็ดขาด เพราะจะทำให้บวมจนเกิดผิวหนังพุพองได้
  3. ถ้าผู้ป่วยปวดมากอาจให้ยาแก้ปวด และยาลดการอักเสบ aspirin หรือ paracetamol ครั้งละ 2 เม็ด หลังอาหารวันละ 3-4 ครั้ง
  4. ถ้าในกรณีมีข้อเคลื่อนต้องรีบส่งต่อแพทย์เพื่อดึงข้อเคลื่อนนั้น ให้เข้าที่ เร็วที่สุด ซึ่งอาจต้องทำภายใต้การดมยาสลบ
  5. เมื่ออาการปวดเริ่มบรรเทาลง ควรทำการบริหารข้อต่อเพื่อให้เกิดหารเคลื่อนใหวได้ในช่วงปกติ และให้กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้นแข็งแรงขึ้น
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC