การรักษาพยาบาลโรค Cystitis
กระเพาะปัสสสาวะอักเสบ (Cystitis)
กระเพาะปัสสสาวะอักเสบ (Cystitis) พบได้บ่อยในผู้หญิง ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในผู้หญิงตั้งครรภ์ ในช่วง 2-3 เดือนแรก สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณทวารหนัก เข้าไปทางท่อปัสสาวะ หรืออาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากนิ่วใน กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต ผู้ป่วยที่ได้รับการสวนปัสสาวะ หรือผู้ป่วยโรคเบาหวาน
:: อาการ
อาจมีไข้ ปัสสาวะกระปริดกระปรอย รู้สึกปวดขัด หรือแสบร้อนเวลาถ่ายปัสสาวะ อาจมีการปวดที่ท้องน้อย ปัสสาวะอาจมี กลิ่นเหม็น ขุ่นหรือ มีเลือดปน ในเด็กอาจมีปัสสาวะรดที่นอน เบื่ออาหารอาเจียน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ในกรณีเป็นเฉียบพลัน จะมีใข้ ปวดบริเวณท้องน้อย
:: การรักษา
  1. ให้ดื่มน้ำมาก ๆ วันละ 3-4 ลิตร
  2. ให้ยาแก้ปวดลดไข้ paracetamol 500 มก.คร้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง
  3. ให้ยาปฏิชีวนะ co-trimoxazole 400 มก.ครั้งละ 2 เม็ดวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน ampicillin 250 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน
  4. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือเป็นซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง ควรส่งพบแพทย์เพื่อตรวจปัสสาวะ นำปัสสาวะไปเพาะเชื้อ x-ray หรืออาจต้อง ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ (cystoscope)
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC