การรักษาพยาบาลโรค Cystitis
<
♥ กระเพาะปัสสสาวะอักเสบ (Cystitis)
กระเพาะปัสสสาวะอักเสบ (Cystitis) พบได้บ่อยในผู้หญิง ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในผู้หญิงตั้งครรภ์ ในช่วง 2 - 3 เดือนแรก สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณทวารหนัก เข้าไปทางท่อปัสสาวะ หรืออาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากนิ่วใน กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต ผู้ป่วยที่ได้รับการสวนปัสสาวะ หรือผู้ป่วยโรคเบาหวาน
:: อาการ
อาจมีไข้ ปัสสาวะกระปริดกระปรอย รู้สึกปวดขัด หรือแสบร้อนเวลาถ่ายปัสสาวะ อาจมีการปวดที่ท้องน้อย ปัสสาวะอาจมี กลิ่นเหม็น ขุ่นหรือ มีเลือดปน ในเด็กอาจมีปัสสาวะรดที่นอน เบื่ออาหารอาเจียน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ในกรณีเป็นเฉียบพลัน จะมีไข้ ปวดบริเวณท้องน้อย
:: การรักษา
  1. ให้ดื่มน้ำมาก ๆ วันละ 3 - 4 ลิตร
  2. ให้ยาแก้ปวดลดไข้ paracetamol 500 มก.คร้งละ 1 - 2 เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  3. ให้ยาปฏิชีวนะ co-trimoxazole 400 มก.ครั้งละ 2 เม็ดวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน ampicillin 250 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน
  4. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือเป็นซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง ควรส่งพบแพทย์เพื่อตรวจปัสสาวะ นำปัสสาวะไปเพาะเชื้อ x-ray หรืออาจต้อง ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ (cystoscope)
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC