การรักษาพยาบาลโรค Bronchitis
<
♥ หลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
เป็นโรคที่พบบ่อยหลังจากเป็นไข้หวัด สาเหตุอาจเกิจเชื่อไวรัส แบคทีเรีย หรือจากการระคายเคืองจากควันบุหรี่ ฝุ่นละออง ซึ่งอาจเป็นชนิดเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
:: อาการ
ไข้ต่ำ ๆ มีอาการไอมากตอนกลางคืน จะไอแห้ง ๆ อาจมีเสียงแหบและเจ็บหน้าอกเพราะไอมาก 4 - 5 วัน ต่อมาจะมีเสมหะเหนียวสีขาว (เชื้อไวรัส) หรือขุ่นข้นเป็นสีเหลือง (แบคทีเรีย) อาจมีอาการหอบหือร่วมด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ต่ำ ๆ อาจพบเสียงอึ้ด (rhonchi) หรือเสียงวี๊ด (wheezing)
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้มาก ๆ ให้ดื่มน้ำอุ่นมาก ๆ เพื่อช่วยละลายเสมหะ ควรงดสูบบุหรี่
  2. ในกรณีเสมหะมาก ๆ ให้ยาขับเสมหะ Mist.ammon carb
  3. ถ้ามีอาการหอบ อาการไม่ดีขึ้น หรือสงสัยมีภาวะแทรกซ้อนควรส่งพบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC