การรักษาพยาบาลโรค Bronchiolitis
หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis)
พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่
:: อาการ
มีไข้สูง หายใจหอบ ซึม กระสับกระส่าย คล้ายโรคหืดมาก
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ หอบ ตัวเขียวเป็นพัก ๆ ซี่โครงและลิ้นปี่บุ๋ม เคาะปอดเสียงโป่งมาก (Hyperresonance)อาจฟังได้เสียง rhonchi และ wheezingรวงกับเสียงหายใจค่อย (Decreased breath sound)
:: การรักษา
  1. หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC