การรักษาพยาบาลโรค Bronchiolitis
<
♥ หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis)
พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่
:: อาการ
มีไข้สูง หายใจหอบ ซึม กระสับกระส่าย คล้ายโรคหืดมาก
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ หอบ ตัวเขียวเป็นพัก ๆ ซี่โครงและลิ้นปี่บุ๋ม เคาะปอดเสียงโป่งมาก (Hyperresonance) อาจฟังได้เสียง rhonchi และ wheezingรวงกับเสียงหายใจค่อย (Decreased breath sound)
:: การรักษา
  1. หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC