การรักษาพยาบาลโรค Cardiac
<
♥ หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythlmia)
เป็นอาการพบบ่อยในคนที่มีความวิตกกังวลสูง กลัวว่าตนเองจะเป็นโรคหัวใจ ทั้ง ๆ ที่อาการที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากสาเหตุของโรคหัวใจ หรือหลอดโลหิต สาเหตุส่วนใหญ่อาจเกิดจากความผิดปกติทางด้านอารมณ์ การได้รับอาหารบางชนิด เช่น ชา กาแฟ เป็นต้น และอาจ เกิดจากโรคคอพอกเป็นพิษ
:: อาการ
ในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดโลหิต ผู้ป่วยจะเพียงบอกความรู้สึกว่ามีใจสั่น หรือใจวูบเป็นบางครั้ง แต่สามารถทำงาน ได้ตามปกติ แต่ถ้ามีสาเหตุจากโรคหัวใจ หรือคอพอกเป็นพิษ ผู้ป่วยอาจมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก หน้ามืด วิงเวียน เป็นลม หรือใจสั่น หงุดหงิดง่าย ตกใจง่าย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ชีพจรและหัวใจมักจะเต้นไม่สม่ำเสมอทั่งในอัตราการเต้น จังหวะการเต้นชีพจรบางครั้งอาจจะต่ำกว่า 40 ครั้งต่อนาที หรือมากกว่า 140 ครั้งต่อนาที เสียงหัวใจอาจดังไม่เท่ากันและไม่เป็นจังหวะ
:: การรักษา
  1. ถ้าไม่มีอาการผิดปกติอื่น ๆ และชีพจรเต้นระหว่าง 60ถึง 100 ครั้งต่อนาที อาจให้ยาระงับประสาทDiazephem ขนาด 2 - 5 มิลลิกรัม วันละ 2 - 3 ครั้ง
  2. ถ้าสงสัยเกิดจากอาหารหรือยาก็ควรบอกให้ผู้ป่วยงดสิ่งเหล่านั้น
  3. ถ้ามีอาการวิงเวียน เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย ชีพจรเต้นช้าหรือเต้นเร็ว กว่าปกติ ควรแนะนำให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ต่อไป
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC