การรักษาพยาบาลโรค Cardiac
หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythlmia)
เป็นอาการพบบ่อยในคนที่มีความวิตกกังวลสูง กลัวว่าตนเองจะเป็นโรคหัวใจ ทั้ง ๆ ที่อาการที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากสาเหตุของโรคหัวใจ หรือหลอดโลหิต สาเหตุส่วนใหญ่อาจเกิดจากความผิดปกติทางด้านอารมณ์ การได้รับอาหารบางชนิด เช่น ชา กาแฟ เป็นต้น และอาจ เกิดจากโรคคอพอกเป็นพิษ
:: อาการ
ในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดโลหิต ผู้ป่วยจะเพียงบอกความรู้สึกว่ามีใจสั่น หรือใจวูบเป็นบางครั้ง แต่สามารถทำงาน ได้ตามปกติ แต่ถ้ามีสาเหตุจากโรคหัวใจ หรือคอพอกเป็นพิษ ผู้ป่วยอาจมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก หน้ามืด วิงเวียน เป็นลม หรือใจสั่น หงุดหงิดง่าย ตกใจง่าย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ชีพจรและหัวใจมักจะเต้นไม่สม่ำเสมอทั่งในอัตราการเต้น จังหวะการเต้นชีพจรบางครั้งอาจจะต่ำกว่า 40 ครั้งต่อนาที หรือมากกว่า 140 ครั้งต่อนาที เสียงหัวใจอาจดังไม่เท่ากันและไม่เป็นจังหวะ
:: การรักษา
  1. ถ้าไม่มีอาการผิดปกติอื่น ๆ และชีพจรเต้นระหว่าง 60ถึง 100 ครั้งต่อนาที อาจให้ยาระงับประสาทDiazephem ขนาด 2-5 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง
  2. ถ้าสงสัยเกิดจากอาหารหรือยาก็ควรบอกให้ผู้ป่วยงดสิ่งเหล่านั้น
  3. ถ้ามีอาการวิงเวียน เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย ชีพจรเต้นช้าหรือเต้นเร็ว กว่าปกติ ควรแนะนำให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ต่อไป
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC