การรักษาพยาบาลโรค Appendicitis
<
♥ ใส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)
เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องรุนแรงที่ต้องผ่าตัด (Acute abdomen) สาเหตุเกิดจากการอุดตันของใส้ติ่ง อาจเกิดจากเศษอุจจาระตกลงไปทำให้มี การอักเสบ
:: อาการ
มีไข้ต่ำ ๆ อาการปวดท้องอาจเริ่มปวดเป็นพัก ๆ รอบสะดือ ต่อมาอีก 3 - 4 ชั่วโมง อาการปวดจะย้ายไปที่ท้องน้อยขวา ลักษณะปวดเสียดตลอดเวลาต้องนอนนิ่ง ๆ เคลื่อนไหวตัวจะทำให้ปวดมากขึ้น อาจมีอาการคลื่นใส้ อาเจียนร่วมด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ 37.5 - 38 องศาเซลเซียส กดเจ็บตรงบริเวณท้องน้อยข้างขวา ในกรณีใส้ติ่งแตกไข้จะสูงจะมีอาการปวด เจ็บทั่วท้องน้อย คลำได้ก้อน
:: การรักษา
  1. หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยเร็ว
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
หืด (Asthma) : ถัดไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC