การรักษาพยาบาลโรค Aplastic
โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ (Aplastic anemia)
โลหิตจากจากไขกระดูกฝ่อ (Aplastic anemia)พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุอาจเกิดจากพิษของยา หรือสารเคมี ที่สำคัญ ได้แก่ ยา Chloramphenicol , Sulfonamide, Phenylbutazone ยาฆ่าแมลง หรือสีทาบ้าน
:: อาการ
ไข้เรื้อรัง ซีด อ่อนเพลีย มีจ้ำเขียวขึ้นตามตัวหรือมีเลือดออกจากที่ต่าง ๆ เช่นเลือดกำเดา เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในตา ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะเป็นเลือด เป็นต้น
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยควรรีบส่งแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC