การรักษาพยาบาลโรค Aplastic
<
♥ โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ (Aplastic anemia)
โลหิตจากจากไขกระดูกฝ่อ (Aplastic anemia) พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุอาจเกิดจากพิษของยา หรือสารเคมี ที่สำคัญ ได้แก่ ยา Chloramphenicol , Sulfonamide, Phenylbutazone ยาฆ่าแมลง หรือสีทาบ้าน
:: อาการ
ไข้เรื้อรัง ซีด อ่อนเพลีย มีจ้ำเขียวขึ้นตามตัวหรือมีเลือดออกจากที่ต่าง ๆ เช่นเลือดกำเดา เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในตา ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะเป็นเลือด เป็นต้น
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยควรรีบส่งแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC