การรักษาพยาบาลโรค Asthma
<
♥ หืด (Asthma)
เป็นโรคที่พบได้ในคนทุกอายุ สาเหตุเกิดจากการมีการตีบแคบของหลอดลมเนื่องจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ผนังหลอดลม ทำให้ลมหายใจผ่านเข้าออกลำบาก
:: อาการ
ส่วนใหญ่มักไม่มีไข้ ไข้มักเกิดจากไข้หวัดหรือหลอดลมอักเสบ แน่นอึดอัดในหน้าอกหายใจลำบาก โดยเฉพาะในช่วงหายใจออก มักมีอาการไอ มีเสมหะเหนียว มักเป็น ตอนกลางคืน หรือเวลาสัมผัสหรือรับประทานสิ่งแพ้
:: สิ่งที่ตรวจพบ
หายใจหอบ ฟังปอดจะได้ยินเสียงวี๊ด (Wheezing) ที่ปอด ช่วงหายใจออกจะยาวกว่าปกติ
:: การรักษา
  1. ให้ยาขยายหลอดลม Aminophylline
  2. ถ้ามีเสมหะมากให้ยาขับเสมหะ Mist. ammon carb
  3. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือหอบมากขึ้น ให้รีบส่งแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC