การรักษาพยาบาลโรค Asthma
หืด (Asthma)
เป็นโรคที่พบได้ในคนทุกอายุ สาเหตุเกิดจากการมีการตีบแคบของหลอดลมเนื่องจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ผนังหลอดลม ทำให้ลมหายใจผ่านเข้าออกลำบาก
:: อาการ
ส่วนใหญ่มักไม่มีใข้ ไข้มักเกิดจากไข้หวัดหรือหลอดลมอักเสบ แน่นอึดอัดในหน้าอกหายใจลำบาก โดยเฉพาะในช่วงหายใจออก มักมีอาการไอ มีเสมหะเหนียว มักเป็น ตอนกลางคืน หรือเวลาสัมผัสหรือรับประทานสิ่งแพ้
:: สิ่งที่ตรวจพบ
หายใจหอบ ฟังปอดจะได้ยินเสียงวี๊ด (Wheezing)ที่ปอด ช่วงหายใจออกจะยาวกว่าปกติ
:: การรักษา
  1. ให้ยาขยายหลอดลม Aminophylline
  2. ถ้ามีเสมหะมากให้ยาขับเสมหะ Mist. ammon carb
  3. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือหอบมากขึ้น ให้รีบส่งแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC