การรักษาพยาบาลโรค Angina
หัวใจขาดเลือด (Angina Pectoris)
เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ซึ่งเกิดจากการตีบและแข็งตัวของหลอดโลหิตที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary artery) ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลง และเมื่อผู้ป่วยมีการออกแรงมาก ๆ หรือมีอารมณ์โกรธหรือเครียด จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจต้องการออกซิเจน มากขึ้น จะทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกขึ้นเป็นครั้งคราว
แต่ถ้าเลือดที่ไปรเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้เลย อาจเนื่องจากหลอดโลหิตแดงเกิดการอุดตันจะทำให้มีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดขึ้น (Myocardial infacrction)
สาเหตุทที่ทำให้มีกาาตีบแข็งของหลอดโลหิตแดง (Atherosclersis )อาจมีหลายปัจจัย เช่น ผลจากความเลื่อมของร่างกายตามวัย ภาวะ ไขมันในเส้นโลหิตสูง การสูบบุหรีจัดการ ขาดการออกกำลังกาย โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น
:: อาการ
เจ็บหริอจุกแน่นบริเวณกลางหน้าอกหรือยอดอก หรือใต้ลิ้นปี่ และมักจะเจ็บร้าวไปที่ไหล่ซ้าย ด้านในของแขนซ้าย ในบางรายอาจจะร้าว มาที่คอ ขากรรไกร หลัง หรือแขนขวา อาการเจ็บอกมักจะเป็นอยู่นาน 2-3 นาที เมื่อหยุดพักหรือหยุดกระทำในสิ่งที่เป็นสาเหตุชักนำแล้ว อาการเจ็บจะหายไป
:: สิ่งที่ตรวจพบ
อาจพบมีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ
:: การรักษา
  1. หากสงสัยควรส่งต่อแพทย์ เพื่อตรวจคลื่นหัวใจ (EKG, X-Ray,ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ)
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC