การรักษาพยาบาลโรค Angina
<
♥ หัวใจขาดเลือด (Angina Pectoris)
เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ซึ่งเกิดจากการตีบและแข็งตัวของหลอดโลหิตที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary artery) ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลง และเมื่อผู้ป่วยมีการออกแรงมาก ๆ หรือมีอารมณ์โกรธหรือเครียด จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจต้องการออกซิเจนมากขึ้น จะทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกขึ้นเป็นครั้งคราว
แต่ถ้าเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้เลย อาจเนื่องจากหลอดโลหิตแดงเกิดการอุดตันจะทำให้มีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดขึ้น (Myocardial infacrction)
สาเหตุที่ทำให้มีการตีบแข็งของหลอดโลหิตแดง (Atherosclersis ) อาจมีหลายปัจจัย เช่น ผลจากความเสื่อมของร่างกายตามวัย ภาวะไขมันในเส้นโลหิตสูง การสูบบุหรีจัด การขาดการออกกำลังกาย โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น
:: อาการ
เจ็บหริอจุกแน่นบริเวณกลางหน้าอกหรือยอดอก หรือใต้ลิ้นปี่ และมักจะเจ็บร้าวไปที่ไหล่ซ้าย ด้านในของแขนซ้าย ในบางรายอาจจะร้าวมาที่คอ ขากรรไกร หลัง หรือแขนขวา อาการเจ็บอกมักจะเป็นอยู่นาน 2 - 3 นาที เมื่อหยุดพักหรือหยุดกระทำในสิ่งที่เป็นสาเหตุชักนำ แล้วอาการเจ็บจะหายไป
:: สิ่งที่ตรวจพบ
อาจพบมีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ
:: การรักษา
  1. หากสงสัยควรส่งต่อแพทย์ เพื่อตรวจคลื่นหัวใจ (EKG, X-Ray,ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ)
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC