การรักษาพยาบาลโรค Hemorrhagic
<
♥ ไข้เลือดออก (Hemorrhagic fever)
เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กอายุ 2 - 10 ปี สาเหตุจากเชื้อไวรัส Dengue กับ Chigunkunya ซึ่งส่วนใหญ่และจะเกิดจากเชื้อ Dengue โดยมียุงลาย Aedes aegyti เป็นพาหะนำโรค
:: อาการ
อาการของโรคไข้เลือดออกจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะไข้สูง ผู้ป่วยจะมีไข้สูงอย่างเฉียบพลัน ซึม หน้าตาแดง ปวดศีรษะ กระหายน้ำ มักมีอาการเบื่ออาหาร และอาเจียนร่วมด้วยเสมอ บางคนอาจปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ หรือ ชายโครงขวา อาจมีอาการท้องผูกหรือถ่ายเหลว ประมาณวันที่ 3 ของไข้อาจมีผื่นแดงขึ้นตามแขนขาและลำตัว ไม่คัน บางคนอาจมีจุดเลือดออก มีลักษณะเป็นจุดแดงเล็ก ๆ หรืออาจเป็นจ้ำเขียวขึ้นตาม ใบหน้า แขน ขา ซอกรักแร้ ใน ระยะไข้สูงนี้จะใช้เวลาประมาณ 4 - 7 วัน
ระยะเลือดออกและช็อก จะเกิดในช่วงระหว่างวันที่ 3 - 7 อาการไข้จะเริ่มลดลง แต่กลับมีอาการปวดท้องและอาเจียนบ่อยขึ้น อาจอาเจียนเป็นเลือด เลือดกำเดาไหล ซึมมากขึ้น กระสับกระส่าย ตัวเย็น มือเท้าเย็นเหงื่อออกมาก ปัสสาวะน้อย มักเกิดภาวะช็อกตามมา ระยะนี้จะใช้เวลา 24 - 72 ชั่วโมง
ระยะฟื้นตัว ถ้าผู้ป่วยผ่านภาวะช็อก หรือผ่านภาวะวิกฤตแล้วก็จะฟื้นตัวสูสภาวะปกติรวมระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจะไม่เกิน 10 วัน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ในระยะไข้สูง (39 - 40 องศาเซลเซียส ) จะไม่ค่อยมีอาการไอหรือน้ำมูกไหล อาจตรวจพบจุดแดงขึ้นตามแขน หน้า ขา ในเพดานปาก กระพุ้งแก้ม หรือลิ้นไก่ มีคอแดงบ้างเล็กน้อย อาจมีอาการกดเจ็บบริเวณท้องใต้ลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงด้านขวา คลำพบตับโต ในระยะนี้การทดสอบ Toueniquet ส่วนใหญ่จะให้ผลบวก ตั้งแต่วันที่ 2 ของไข้ โดยมีจุดเลือดออกมากกว่า 10 จุด ในวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ในระยะเลือดออกและช็อก พบผู้ป่วยกระสับกระส่าย ปากเขียว ตัวเย็น เหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิดต่ำ จนบางครั้งอาจจะวัดไม่ได้
:: การรักษา
  1. ถ้าอาการไม่รุนแรง ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้มาก ๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวบ่อย ๆ ให้อาหารอ่อน และให้ดื่มน้ำมาก ๆ
  2. ให้ยาลดไข้ Paracetamol ทุก 4 - 6 ชั่วโมง (ห้ามใช้ Aspirin เพราะอาจทำให้เลือดออกได้ง่าย )
  3. ถ้าผู้ป่วยมีภาวะช็อกหรือเลือดให้รีบส่งแพทย์ โดยด่วน
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC