การรักษาพยาบาลโรค Hypertension
<
♥ ความดันโลหิต (Hypertension)
ความดันโลหิต (Hypertension) พบได้ประมาณร้อยละ 5 - 10 ของคนทั่วไป ส่วนมากจะเริ่มในคนที่อายุมากกว่า30ปีขึ้น ร้อยละ 90 ไม่ทราบ สาเหตุแน่ชัด แต่อย่างไรก็ตามมักพบว่าคนอ้วน อารมณ์เครียด การกินอาหารรสเค็มจัด การสูบบุหรี่จัด อาจเป็นปัจจัยเสริมของโรคนี้ รวมทั้งปัจจัยทางพันธุ์กรรม ก็ อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคด้วย อีกร้อยละ 10 อาจพบสาเหตุซึ่งอาจเกิดจากภาวะผนังหลอดโลหิต ใหญ่แข็งตัว หลอดโลหิตแดงใหญ่ตีบแคบ ลิ้นหัวใจรั่ว หัวใจทำงานหนัก หรือจากโรคไต หรือโรคต่อมไร้ท่อ
:: อาการ
อาการปวดศีรษะที่พบร่วมกับความดันโลหิตสูง อาการอาจคล้ายกับ migrain หรือ tension headache ความรุนแรงของการปวดมักจะสัมพันธุ์ กับระดับความดันโลหิต ลักษณะการปวดเป็นตุบ ๆ บริเวณท้ายทอยร้วยไปด้านหน้า อาการปวดอาจเริ่มหลังตื่นนอนตอนเช้าแล้วจะดีขึ้นในตอนกลางวัน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ส่วนใหญ่จะตรวจพบความดันโลหิต ตัวบนสูงกว่า 160 mm.Hg หรือตัวล่างสูงกว่า 95 mm.Hgหรือสูงทั้งตัวบนและตัวล่าง นอกนั้นมักไม่พบ สาเหตุอาจตรวจพบสิ่งผิดปกติในกลุ่มที่มีสาเหตุ เช่น ฟังเสียงใจได้ murmur หรือตรวจปัสสาวะพบโปรตีนสูง เป็นต้น
:: การรักษา
  1. ความดันตัวล่างสูงแต่ไม่เกิน 110 mm.Hgหรือความดันตัวบนสูงอย่างเดียว ให้ยาขับปัสสาวะ hydrochiorothiazide (HCTZ) หรือ dichlotrideครั้งละ1 - 2 เม็ด วันละครั้งหลังอาหารเช้า
  2. ถ้าความดันโลหิตตัวล่างสูงระหว่าง 110 - 130 mm.Hg ควรเพิ่มยาลดความดัน reserpine หรือ serpasil อีกตัวหนึ่งพร้อมกันไปด้วย โดยให้ ขนาด 0.25 มก. วันละครั้ง
  3. ถ้าการรักษาดังกล่าวไม่ได้ผล ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC