การรักษาพยาบาลโรค Hypertension
ความดันโลหิต (Hypertension)
ความดันโลหิต (Hypertension)พบได้ประมาณร้อยละ 5-10 ของคนทั่วไป ส่วนมากจะเริ่มในคนที่อายุมากกว่า30ปีขึ้น ร้อยละ 90 ไม่ทราบ สาเหตุแน่ชัด แต่อย่างไรก็ตามมักพบว่าคนอ้วน อารมณ์เครียด การกินอาหารรสเค็มจัด การสูบบุหรี่จัด อาจเป็นปัจจัยเสริมของโรคนี้ รวมทั้งปัจจัยทางพันธุ์กรรม ก็ อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคด้วย อีกร้อยละ 10 อาจพบสาเหตุซึ่งอาจเกิดจากภาวะผนังหลอดโลหิต ใหญ่แข็งตัว หลอดโลหิตแดงใหญ่ตีบแคบ ลิ้นหัวใจรั่ว หัวใจทำงานหนัก หรือจากโรคไต หรือโรคต่อมไร้ท่อ
:: อาการ
อาการปวดศรีษะที่พบร่วมกับความดันโลหิตสูง อาการอาจคล้ายกับ migrain หรือ tension headache ความรุนแรงของการปวดมักจะสัมพันธุ์ กับระดับความดันโลหิต ลักษณะการปวดเป็นตุบ ๆ บริเวณท้ายทอยร้วยไปด้านหน้า อาการปวดอาจเริ่มหลังตื่นนอนตอนเช้าแล้วจะดีขึ้นในตอนกลางวัน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ส่วนใหญ่จะตรวจพบความดันโลหิต ตัวบนสูงกว่า 160 mm.Hg หรือตัวล่างสูงกว่า 95 mm.Hgหรือสูงทั้งตัวบนและตัวล่าง นอกนั้นมักไม่พบ สาเหตุอาจตรวจพบสิ่งผิดปกติในกลุ่มที่มีสาเหตุ เช่น ฟังเสียงใจได้ murmur หรือตรวจปัสสาวะพบโปรตีนสูง เป็นต้น
:: การรักษา
  1. ความดันตัวล่างสูงแต่ไม่เกิน 110 mm.Hgหรือความดันตัวบนสูงอย่างเดียว ให้ยาขับปัสสาวะ hydrochiorothiazide (HCTZ)หรือ dichlotrideครั้งละ1-2 เม็ด วันละครั้งหลังอาหารเช้า
  2. ถ้าความดันโลหิตตัวล่างสูงระหว่าง 110-130 mm.Hg ควรเพิ่มยาลดความดัน reserpine หรือ serpasil อีกตัวหนึ่งพร้อมกันไปด้วย โดยให้ ขนาด 0.25 มก. วันละครั้ง
  3. ถ้าการรักษาดังกล่าวไม่ได้ผล ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC