เทคโนโลยีทางการศึกษากับการวิจัย

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)

ไอทีในชีวิตประจำวัน # 342 เทคโนโลยีทางการศึกษากับการวิจัย ()
พฤษภาคม 2555 ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 8 จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้ฟัง Keynote speaker บรรยายเรื่อง Dynamic neural networks และ Innovation management ในขณะฟังก็มีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ จึงแบ่งปันให้กับเพื่อนได้ร่วมเรียนรู้ จึงสรุปประเด็นแล้วส่งเข้า twitter.com ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเหตุการณ์ด้วย micro blogging เป็นครั้งแรกของผู้เขียน แล้วนำรวบรวมเป็นเรื่องราวผ่าน storify.com
สถานที่จัดประชุมเป็นโรงแรมที่บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวายฟาย (Wi-Fi) ที่ใช้เบอร์ห้องเป็นรหัสเข้าใช้ เมื่อย้ายออกจากโรงแรม รหัสนั้นก็จะใช้ไม่ได้ สำหรับเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็มที่เคยแจกเป็นเล่ม หรือซีดี ก็เปลี่ยนเป็นแจกแฟ้ม PDF ใน Flash Drive ทำให้ผู้ที่พกพา Notebook เข้าประชุมสามารถเปิดรายงานฉบับเต็มไปพร้อมกับการเรียนรู้จากผู้นำเสนอ เพื่อให้สามารถค้นหาเอกสารย้อนหลังได้ง่าย จึง upload ไปฝากไว้กับ scribd.com เพื่อจัดทำห้องสมุดส่วนตัว แยก collection เป็นหมวดหมู่ แล้วแบ่งปันเอกสารกับเพื่อนในอินเทอร์เน็ตได้ร่วมแลกเปลี่ยนอีกช่องทางหนึ่ง
ในห้องนำเสนอบทความวิจัยจะมี chair session ช่วยเป็นกลไกควบคุมเวลา และชี้ชวนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่มีความสนใจเรื่องที่ใกล้เคียงกัน สำหรับห้องหนึ่งที่นำเสนอผลงานเน้นด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา ก็จะนำเสนอแนวคิดใหม่ด้านการจัดการศึกษา พัฒนาสื่อและกระบวนการ บทเรียนสำเร็จรูป และเทคนิคการประเมินผล ในส่วนของการประเมินก็มีการนำเสนอหลายเครื่องมือ อาทิ ความตรงของเนื้อหา ความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน ความแตกต่างของผลสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เป็นต้น

http://panchalee.wordpress.com/2009/04/18/programinstructional2/


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223