ใครคือผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 213 ใครคือผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล
26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552

    ในเวทีที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มาจากหลายหน่วยงาน ได้หยิบยกปัญหาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในองค์กรที่มีเหตุมาจากคน 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ ผู้พัฒนา และผู้บริหาร โดยปัญหามักเกิดจากการไม่รับผิดชอบต่อการพัฒนางาน การดำเนินการ ติดตามประเมินผล หรือใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ หากสรุปก็อาจกล่าวได้ว่าขาดการบูรณาการที่มองเห็นประโยชน์ร่วมกันด้วยการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ความล้มเหลวมักเกิดจากการทำงานที่ไม่มุ่งมั่น ไม่เห็นประโยชน์ต่อตนเองชัดเจน ทำให้ไม่ทุ่มเทที่จะทำงานเชิงบูรณาการ หากจะกล่าวให้สัมพันธ์กับคน 3 กลุ่มข้างต้นก็สามารถกล่าวได้ว่า ผู้นำไม่ยอมนำ ผู้ตามไม่ยอมตาม ผู้ทำไม่ยอมทำ และไม่ยอมจับเข่าคุยกันให้เข้าใจในเป้าหมายร่วมเดียวกัน

    ระบบฐานข้อมูลถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร แต่ละองค์กรจะมีระบบฐานข้อมูลหลากหลายแยกตามภารกิจของหน่วยงานที่ต้องทำงานเสริมและสอดรับกัน โดยมีความเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องในหลายระดับ หากผู้บริหารไม่มีนโยบายใช้ประโยชน์จากระบบ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ใช้ย่อมไม่มีเหตุอันควรที่จะต้องพัฒนาระบบ และส่งผลให้ผู้พัฒนาระบบไม่ทราบความต้องการของผู้ใช้ การพัฒนาระบบย่อมล้มเหลวตั้งแต่ก้าวแรกถ้าการพัฒนาระบบไม่ได้มาจากความเข้าใจและความต้องการของผู้บริหารอย่างแท้จริง

    ความล้มเหลวของระบบฐานข้อมูลมักเกิดจากความไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ถ้าหน่วยงานเจ้าของระบบฐานข้อมูลใดกล่าวว่าระบบฐานข้อมูลมิใช่ความดูแลของตน โดยให้เหตุผลว่าเป็นความดูแลของผู้พัฒนาที่มาจากหน่วยงานภายนอก จึงไม่สามารถให้รายละเอียดได้ว่าระบบที่หน่วยงานของตนดูแลอยู่มีวัตถุประสงค์อย่างไร นั่นคือสิ่งบ่งบอกความล้มเหลวของระบบฐานข้อมูล เพราะในความเป็นจริงย่อมไม่มีใครทราบรายละเอียดของระบบฐานข้อมูลได้ดีเท่ากับหน่วยงานเจ้าของระบบฐานข้อมูลที่ต้องใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องให้บรรลุตัวบ่งชี้ขององค์กร ถ้าคนทุกกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตน ปัญหาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยคนสำคัญที่สุดคือผู้บริหารที่ต้องเข้าใจและกำหนดนโยบายให้ชัดเจน ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรโดยใช้สารสนเทศ
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
223. ผู้นำทั่วโลกประชุมลดโลกร้อนที่เดนมาร์ก
222. คำว่าโอกาสกับมือปืนโปรแกรมเมอร์
221. หากไม่เข้าถ้ำเสือ ย่อมไม่ได้ลูกเสือ
220. กระจกผีสิงกับก๊อกน้ำเจ้าที่
219. จินตนาการกับอุปกรณ์ควบคุมสมอง
218. กระบวนการจัดการความรู้
217. แสงสว่างกับวิถีที่เปลี่ยนแปลง
216. ทวิตเตอร์คืออีกช่องทางสื่อสาร
215. ความต้องการจากระบบฐานข้อมูล
214. อวตารหรือตัวแทนในโลกไซเบอร์
213. ใครคือผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล
212. ซื้อดีวีดีอาร์ระวังมีเศร้า
211. ถึงยุคของ CATCDMA
210. อีเมลองค์กรกับนอกองค์กร
209. หนทางการเป็นมหาวิทยาลัยไซเบอร์
208. การใช้โปรแกรมเก่าในเครื่องใหม่
207. ป.4 เขียนโปรแกรม
206. ความเชื่อที่แสนงดงาม
205. ทดสอบอุปกรณ์ก่อนออกจากร้าน
204. บูทโอเอสจากเมนบอร์ด
203. บทบาทของเครื่องบริการอีเมล
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC