พัฒนาการศึกษาด้วยอีเทรนนิ่ง
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 197 พัฒนาการศึกษาด้วยอีเทรนนิ่ง
13 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม 2552

    ในการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหารูปแบบระบบการบริหาร การจัดการ การเชื่อมโยงการให้บริการ และวางระบบการประเมินผลการจัดการศึกษารูปแบบ ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ณ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ที่กำกับการประชุมโดย อ.สุวัฒน์ ธรรมสุนทร ในช่วงหนึ่งของการประชุมได้มีโอกาสฟังบรรยายเรื่องอีเทรนนิ่ง (e-Training) โดย อ.ศรีเชาวน์ วิหคโต จากสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำเสนอความสำเร็จของการอบรมครูอาสา หรือครูศรช.หลายพันคนในภาคของท่าน เมื่อครูมีความเข้าใจในระบบและกลไกการเรียนรู้ผ่านอีเทนนิ่งที่เน้นไปที่การพัฒนาครู ก็จะนำสู่ก้าวต่อไปคือสอนนักเรียน กศน. ผ่านระบบอีเลินนิ่ง (e-Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาในชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นรูปธรรม

    ตัวแทนครูคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนระดับจังหวัดลำปางหลายท่าน ได้ให้ข้อแลกเปลี่ยนเป็นไปในทางเดียวกันว่า การสอนด้วยอีเลินนิ่งมีปัญหาที่ครู นักเรียน และผู้บริหาร ถ้าครูยังไม่เข้าใจการใช้ประโยชน์จากอีเลินนิ่ง ผู้บริหารไม่สนับสนุนอย่างจริงจัง แล้วหวังจะให้ครูเหล่านั้นใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนก็คงเป็นได้เพียงความฝัน เหมือนมอบหมายให้แม่ปูไปสอนลูกปูให้เดินตรงตรง การนำเสนอด้วย best practice ของสถาบัน กศน.ระดับภาค เพื่อชวนแลกเปลี่ยน และคาดหวังการนำไปสู่การติดตั้งโปรแกรม Learnsquare รุ่น 3 ในระดับจังหวัดและอำเภอต่อไป ย่อมมีความเป็นไปได้ของความสำเร็จที่สูงในเมื่อมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในระดับภาคเป็นที่ประจักษ์เช่นนี้

    ประเด็นที่นำไปสู่ความสำเร็จของจำนวนครูที่เข้าเรียนในหลักสูตรอีเทรนนิ่งน่าจะมาจากเงื่อนไขการเป็นครู ว่าครูที่มีคุณภาพต้องเข้าหลักสูตรอีเทรนนิ่งอย่างน้อยปีละ 1 วิชา ถ้าเงื่อนไขนี้สามารถทำให้เกิดการพัฒนาครู และส่งผลถึงการพัฒนาการศึกษาของประเทศในระดับชุมชน ก็น่าจะประยุกต์ใช้กับการศึกษาในระดับอื่นได้ถ้าทำให้สิ่งนี้เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นต่ออาชีพครู ผลที่ได้ต่อครูคือการได้เรียนรู้ในเนื้อหาวิชา และความชำนาญในการใช้งานระบบ ผลที่มีต่อนักเรียนคือครูที่ผ่านหลักสูตรจะนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาวิชาออนไลน์ให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้ผ่านระบบอีเลินนิ่งที่ครูเหล่านั้นเป็นผู้สร้างขึ้นมา การศึกษาของไทยก็พัฒนาก้าวลึกเข้าไปในชุมชนเข้าไปพร้อมการพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศ
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
206. ความเชื่อที่แสนงดงาม
205. ทดสอบอุปกรณ์ก่อนออกจากร้าน
204. บูทโอเอสจากเมนบอร์ด
203. บทบาทของเครื่องบริการอีเมล
202. เกมในแลนที่กำลังหายไป
201. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
200. นโยบายกับออนไลน์ต้องไปด้วยกัน
199. การเลือกอีเมลหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง
198. ในเวทีนำเสนองานวิจัยของกศน 2552
197. พัฒนาการศึกษาด้วยอีเทรนนิ่ง
196. ความสำเร็จของระบบฐานความรู้ของโลก
195. เครือข่ายสังคมกับร้านอาหาร
194. มัลติมีเดียในงานมุทิตาจิต
193. การเลือก Netbook หรือ Notebook
192. จุดเริ่มต้นของความปลอดภัยด้านไอที
191. การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
190. มีเรื่องควรรู้แต่ไม่อาจรู้หมด
189. ฐานข้อมูลข่าวสารคือบทเรียนของชีวิต
188. การศึกษาตามอัธยาศัยกับคำว่ากศน.
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC