ในเวทีนำเสนองานวิจัยของกศน 2552
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 198 ในเวทีนำเสนองานวิจัยของกศน 2552
20 กรกฎาคม – 26 กรกฎาคม 2552

    บนรถไฟขาขึ้นเหนือกลับลำปางจากการเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมสัมนางานวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2552” เหตุที่ได้เข้าร่วมนำเสนอครั้งนี้ เพราะ ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์ ชักชวนจากที่ท่านได้เห็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของโครงการวิจัย (Participatory Action Research) และได้รับฟังการนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการงานศพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง” โดย อ.ราตรี ดวงไชย ที่นำเสนอได้อย่างมีความสุขในฐานะหนึ่งในทีมงานวิจัยจากตัวแทนภาคการศึกษาในพื้นที่ ในการประชุมร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง (สกว.ลำปาง) ซึ่งจัดโดยคุณภัทรา มาน้อย ณ บ้านเสานัก

    ในการประชุมสัมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 180 คน มีโครงการวิจัยที่จะนำเสนอ 18 เรื่องแบ่งเป็น 3 ห้อง ๆ ละ 6 เรื่อง การนำเสนอจะมีผู้วิพากษ์งานวิจัยเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนทั้งต่อผู้นำเสนอ ผู้วิพากษ์ และผู้ฟังไปพร้อมกัน ผู้วิพากษ์ในห้องที่ 2 คือ ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ ท่านมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยบทบาทหนึ่งที่ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม มาหนึ่งสมัย และดร.สุชิน เพ็ชรักษ์ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ผู้เขียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับผู้วิพากษ์นอกรอบ ซึ่งเห็นตรงกันว่า กศน.น่าจะเพิ่มสัดส่วนของงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มงานวิจัยของ กศน. เพราะมีประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาชุมชน ด้วยทุนเดิมที่กศน.มีความใกล้ชิดกับชุมชนเป็นอย่างดี และด้วยบทบาทของการเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาเข้าถึงกลุ่มคนระดับรากหญ้าของประเทศ

    แม้ยังเห็นโครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในชุมชนไม่มากนัก แต่การพัฒนาบุคลากรให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ การใช้ Google Apps การใช้โปรแกรมนำเสนองานด้วย Proshow และอีกมากมายอย่างต่อเนื่องของกศน. ย่อมเชื่อได้ว่าการพัฒนานักศึกษาของ กศน.จะต้องใช้ไอทีเข้ามาเป็นเครื่องมือหลักเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนในไม่ช้าอย่างแน่นอน
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
207. ป.4 เขียนโปรแกรม
206. ความเชื่อที่แสนงดงาม
205. ทดสอบอุปกรณ์ก่อนออกจากร้าน
204. บูทโอเอสจากเมนบอร์ด
203. บทบาทของเครื่องบริการอีเมล
202. เกมในแลนที่กำลังหายไป
201. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
200. นโยบายกับออนไลน์ต้องไปด้วยกัน
199. การเลือกอีเมลหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง
198. ในเวทีนำเสนองานวิจัยของกศน 2552
197. พัฒนาการศึกษาด้วยอีเทรนนิ่ง
196. ความสำเร็จของระบบฐานความรู้ของโลก
195. เครือข่ายสังคมกับร้านอาหาร
194. มัลติมีเดียในงานมุทิตาจิต
193. การเลือก Netbook หรือ Notebook
192. จุดเริ่มต้นของความปลอดภัยด้านไอที
191. การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
190. มีเรื่องควรรู้แต่ไม่อาจรู้หมด
189. ฐานข้อมูลข่าวสารคือบทเรียนของชีวิต
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC