สารบัญ หนังสือ
หนังสือโครงสร้างข้อมูล
แนะนำหนังสือ
[1] นิรุธ อำนวยศิลป์
[2] Guy J.Hale, Richard J.Easton
[3] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (1)
[4] วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร
[5] เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา
[6] ขนิษฐา นามี
[7] Michael McMillan
[8] Loiane Groner
[9] วิษณุ ช้างเนียม
[10] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2)
[1] นิรุธ อำนวยศิลป์, "โครงสร้างข้อมูล : การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์", บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548. ISBN: 9789749338216
1. ทบทวนเรื่องตัวแปรกันอีกครั้ง 2. สแตก (Stack) 3. คิว (Queue) 4. ลิงค์ลิสต์ (Linked List) 5. ลิงค์ลิสต์แบบคู่ (Double Linked List) 6. การค้นหา (Searching) 7. การเรียงลำดับ (Sorting) 8. การเรียงลำดับขั้นสูง (Advanced Sorting) 9. ต้นไม้ (Tree) 10. แฮชเทเบิล (Hash Table) https://www.facebook.com/thaiall/photos/

se-ed.com

[2] Guy J.Hale, Richard J.Easton, "Applied Daa Structures Using Pascal", D.C.Heath and Company. Canada. 2530.
1. Introduction 2. Linked Lists 3. Stacks, Queues, and Other Linked Lists 4. Elementary Searching and Sorting Techniques 5. Recursion 6. Introduction to Trees 7. More Trees 8. Advanced Sorting Techniques 9. Files 10. Introduction to Graphs https://www.facebook.com/thaiall/photos/

amazon.com

[3] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, "โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2549. ISBN: 9789742124175
1. พื้นฐานการออกแบบโปรแกรม (Fundamental of Program Design) 2. ความรู้เบื้องต้น (Introduction) 3. อาร์เรย์ (Array) 4. ลิงก์ลิสต์ (Linked Lists) 5. สแต็ก (Stack) 6. คิว (Queues) 7. ทรี (Trees) 8. กราฟ (Graphs) 9. การเรียงลำดับข้อมูล (Sorting) 10. การค้นหาข้อมูล (Searching) https://www.facebook.com/thaiall/photos/

se-ed.com

[4] วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร, "โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)", บริษัท เอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548. ISBN: 9789749267578
1. โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น (Structure) 2. อาร์เรย์ (Array) 3. เรคอร์ด (Record) 4. พอยน์เตอร์ และลิงค์-ลิสต์ (Pointer & Linked-list) 5. สแตก (Stack) 6. คิว (Queue) 7. โครงสร้างทรี (Tree Structure) 8. โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ (Graph Structure) 9. การจัดเรียงข้อมูล (Sorting) 10. การค้นหาข้อมูล (Searching) https://www.facebook.com/thaiall/photos/

[5] เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา, "เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วย Java", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2550. ISBN: 9789742125165
1. อาร์เรย์และการค้นหา 2. Linked-List 3. Stack และ Queue 4. Recursion 5. การจัดเรียงข้อมูล 6. Binary Tree 7. Self-Balanced Binary Search Trees 8. Skip Lists 9. 2 - 3 - 4 Tree 10. Hash Table 11. Graph https://www.facebook.com/thaiall/photos/

se-ed.com

[6] ขนิษฐา นามี, "โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม", บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548. ISBN: 9789749661697
1. รู้จักกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 3. สัญลักษณ์ Asymptotic 4. สแตก (Stack) และคิว (Queue) 5. ลิงค์ลิสต์ (Linked List) 6. ทรี (Tree) 7. ฮีพ (Heap) 8. Disjoint Set (อัลกอริธึม Union/Find) 9. การค้นหาข้อมูล (Searching) 10. Hashing 11. การเรียงลำดับข้อมูล (Sorting) 12. Graph https://www.facebook.com/thaiall/photos/

[7] Michael McMillan, "Data Structures and Algorithms with JavaScript", O'Reilly Media, March 2014. ISBN: 978-1-4493-6493-9 #
1. Arrays and lists: the most common data structures 2. Stacks and queues: more complex list-like data structures 3. Linked lists: how they overcome the shortcomings of arrays 4. Dictionaries: storing data as key-value pairs 5. Hashing: good for quick insertion and retrieval 6. Sets: useful for storing unique elements that appear only once 7. Binary Trees: storing data in a hierarchical manner 8. Graphs and graph algorithms: ideal for modeling networks 9. Algorithms: including those that help you sort or search data 10. Advanced algorithms: dynamic programming and greedy algorithms http://shop.oreilly.com/product/0636920029557.do

[8] Loiane Groner, "Learning Javascript Data Structures and Algorithms", Packt Publishing, October 2014. ISBN: 978-1-4493-6493-9 #
1. JavaScript – A Quick Overview 2. Arrays 3. Stacks 4. Queues 5. Linked Lists 6. Sets 7. Dictionaries and Hashes 8. Trees 9. Graphs 10. Sorting and Searching Algorithms https://www.packtpub.com

[9] คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึม (Data structure & Algorithm) วิษณุ ช้างเนียม 9786162004032 พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
บทที่ 1 รู้จักกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม บทที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม (Performance Analysis) บทที่ 3 อาร์เรย์ (Array) บทที่ 4 ลิงค์ลิสต์ (Link-list) บทที่ 5 สแตก (Stack) บทที่ 6 คิว (Queue) บทที่ 7 ทรี (Tree) บททึ่ 8 แฮช (Hash) บทที่ 9 ไทร์ (Tries) บทที่ 10 ลำดับความสำคัญของคิวและฮีพ (Priority Queue and Heap) บทที่ 11 การจัดเรียงและการค้นหาข้อมูล บทที่ 12 กราฟ (Graph)

[10] อัลกอริทึม และการเขียนโปรแกรมภาษา C โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ 9786160821525 พิมพ์ครั้งที่ 1 2557 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บทที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโปรแกรม (Fundamental of Program Design) บทที่ 2 การพัฒนาอัลกอริทึม (Developing an algorithm) บทที่ 3 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับภาษา C (Fundamental of C Language) บทที่ 4 การจัดรูปแบบการป้อนข้อมูลและการแสดงผล (Formatted Input and Output) บทที่ 5 โครงสร้างควบคุมการตัดสินใจ (The Decision Control Structure) บทที่ 6 โครงสร้างการทำงานเป็นรอบ (The Loop Control Structure) บทที่ 7 กรณีศึกษา ตอนที่ 1 บทที่ 8 พอยน์เตอร์และอาร์เรย์ (Pointers and Arrays) บทที่ 9 ฟังก์ชั่น (Functions) บทที่ 10 กรณีศึกษา ตอนที่ 2 บทที่ 11 ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structuring Data) บทที่ 12 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล (File Processing) บทที่ 13 กรณีศึกษา ตอนที่ 3
เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

Bruno R. Preiss

Mark Allen Weiss

William H. Ford

DB: พัฒณืรพี

Michael Mcmillan
เอกสารอ้างอิง (Reference)
[1] นิรุธ อำนวยศิลป์, "โครงสร้างข้อมูล : การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์", บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548.
[2] Guy J.Hale, Richard J.Easton, "Applied Daa Structures Using Pascal", D.C.Heath and Company. Canada. 2530.
[3] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, "โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2549.
[4] วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, อมร มุสิกสาร, "โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)", บริษัท เอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548.
[5] เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา, "เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วย Java", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2550.
[6] ขนิษฐา นามี, "โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม", บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด., กรุงเทพฯ, 2548.
[7] Michael McMillan, "Data Structures and Algorithms with JavaScript", O’Reilly Media, Inc., USA., 2014.
[8] Loiane Groner, "Learning JavaScript Data Structures and Algorithms", Packt Publishing, 2014.
[9] วิษณุ ช้างเนียม, "คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึม", บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2556.
[10] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, "อัลกอริทึม และการเขียนโปรแกรมภาษา C", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2557.

http://goo.gl/72BPC