การรักษาพยาบาลโรค Engdome
<
♥ มดลูกอักเสบ (Endometritis)
เป็นโรคที่พบได้บ่อยในหญิงเจริญพันธ์ สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเข้าทางช่องคลอดขึ้นไปในโพรงมดลูก หรือเป็นภาวะแทรกซ้อน ที่พบในหญิงหลังคลอด แท้งบุตร ทำแท้ง หรือขูดมดลูก
:: อาการ
ไข้สูง หนาวสั่น ปวดท้องน้อยอย่างรุนแรง และมีอาการตกขาวเป็นหนองจำนวนมาก และมีกลิ่นเหม็น ถ้าเกิดหลังคลอด หรือแท้งบุตรจะพบว่าน้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็นมาก
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง กดเจ็ฐตรงบริเวณท้องน้อยอย่างรุนแรง
:: การรักษา
  1. ถ้าปวดท้องไม่มากให้ยาแก้ปวด paracetamol 500 มก.คร้งละ 1 - 2 เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  2. ให้ยาปฏิชีวนะ Ampicillin หรือ Tetracyclin 250 มก.ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน
  3. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ภายใน 2 - 3 วันหรือเป็นไข้สูง หรือปวดท้องมาก ควรส่งพบแพทย์เพื่อตรวจภายในช่องคลอด ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ หรือหนองไปตรวจหาเชื้อต่อไป
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC