การรักษาพยาบาลโรค Enc
สมองอักเสบ (Encephalitis)
เป็นโรคที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งอยูหลายชนิดที่พบบ่อยคือ Japanese B Virus ซึ่งปกติอาศัยอยู่ในสัตว์เลี้ยงเช่น หมู แพะ ม้า เป็นต้น ติดต่อ ถึงคนโดยยุงรำคาญ (culex)
:: อาการ
มีไข้สูงอย่างเฉียบพลัน ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ผู้ป่วยอาจจะซึมลงเรื่อย ๆ จนไม่รู้สึกตัว อาจมีอาการชักร่วมด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง ซึม หรือหมดสตื deep tenden refax ไวกว่าปกติ อาจมีมือสั่น หรืออาการอัมพาตของแขน ขา
:: การรักษา
  • หากสงสัย ให้รีบส่งแพทย์ ซึ่งอาจจะวินิจฉัยโรคโดยการเจาะหลัง (lumbar puncture)เพื่อตรวจน้ำไขสันหลัง และอาจจะต้องตรวจคลื่นสมองต่อไป
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC