การรักษาพยาบาลโรค Enc
<
♥ สมองอักเสบ (Encephalitis)
เป็นโรคที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งอยูหลายชนิดที่พบบ่อยคือ Japanese B Virus ซึ่งปกติอาศัยอยู่ในสัตว์เลี้ยงเช่น หมู แพะ ม้า เป็นต้น ติดต่อ ถึงคนโดยยุงรำคาญ (culex)
:: อาการ
มีไข้สูงอย่างเฉียบพลัน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ผู้ป่วยอาจจะซึมลงเรื่อย ๆ จนไม่รู้สึกตัว อาจมีอาการชักร่วมด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง ซึม หรือหมดสตื deep tenden refax ไวกว่าปกติ อาจมีมือสั่น หรืออาการอัมพาตของแขน ขา
:: การรักษา
  • หากสงสัย ให้รีบส่งแพทย์ ซึ่งอาจจะวินิจฉัยโรคโดยการเจาะหลัง (lumbar puncture) เพื่อตรวจน้ำไขสันหลัง และอาจจะต้องตรวจคลื่นสมองต่อไป
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC