ภาษาแอสเซมบลี้ และ การแปล
ภาษา Assembly
คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ซึ่งจะทำงานโดยขึ้นกับรุ่นของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือหน่วยประมวลผล (CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาแอสเซมบลีจำเป็นต้องผ่านการแปลภาษาด้วยคอมไพเลอร์เฉพาะเรียกว่า แอสเซมเบลอร์ (assembler) ให้อยู่ในรูปของรหัสคำสั่งก่อน (เช่น .OBJ) โดยปกติ ภาษานี้ค่อนข้างมีความยุ่งยากในการใช้งาน และการเขียนโปรแกรมเป็นจำนวนบรรทัดมากมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ภาษาระดับสูง เช่น ภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรมเร็วกว่า และขนาดของตัวโปรแกรมมีขนาดเนื้อที่น้อยกว่าโปรแกรมที่สร้างจากภาษาอื่นมาก จึงนิยมใช้ภาษานี้ เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม
[wiki]

โครงสร้างภายในไมโครโปรเซสเซอร์ แสดง EU, BIU,Register, Pointer และ ระบบบัส
ความหมายของไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor)
- http://web.ku.ac.th
- http://kanchanapisek.or.th
ตัวอย่างการดู register ด้วยโปรแกรม debug
C:\MASM611\BIN>debug
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=119B ES=119B SS=119B CS=119B IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PO NC
119B:0100 C8      DB   C8
-q
C:\MASM611\BIN>
วิธีติดตั้งตัวแปลภาษา Assembly
1. ตัวแปลภาษา : masm611.zip 4.7 MB และ dosbox074.zip 1.4 MB
2. คลาย zip ลงในเครื่อง
3. สั่ง run โปรแกรม setup.exe
4. กด Enter ประมาณ 20 ครั้ง
- เมื่อ enter ที่ 12 ควรเปลี่ยน binr เป็น bin
5. ถ้าพบ Setup Successfully กด Ctrl-C ได้
6. โปรแกรมทั้งหมดอยู่ในห้อง c:\masm611
7. พบตัวแปลภาษาใน c:\masm611\bin\
8. ถ้าขณะ install ถ้าไม่เปลี่ยน bin เป็น binr
- ต้อง cd c:\masm611\binr
- ต้อง copy *.* c:\masm611\bin
- จึงจะแปลโปรแกรมได้สำเร็จ ตามตัวอย่าง
วิธีแปล (Compile) ลิงค์(Link) และสั่งประมวลผล(Execute)
การสั่งแปล source code ให้ได้ .exe ด้วย c:\masm611\bin>a sample1
สร้าง a.bat ด้วย notepad
masm %1.asm
link %1,,,,,
%1

ประโยชน์ของโปรแกรม a.bat คือ ช่วยแปล ลิงค์ และประมวลผล ในคำสั่งเดียว
Sample code of assembly
1. แสดงการสร้างโปรแกรมใช้งาน interrupt
:: สร้างโปรแกรม 2 byte .com เป็นบริการของ bios เพื่อแสดง Divide overflow ถ้าเป็น Windows XP จะแสดงข้อความเท่าที่เห็น แต่ถ้าเป็น 98 จะแสดงดังตัวอย่างด้านล่าง

C:\>debug test.com
-a
11BD:0100 int 0h
11BD:0102
-rcx
CX 0001
:2
-w
Writing 00002 bytes
-q
C:\>test.com
Your program caused a divide overflow error.
If the problem persists, contact your program vendor.
C:\>
2. แสดงการประมวลผลใน debug อย่างง่าย
:: ใช้คำสั่ง mov shr และ int 21 สำหรับ int 20 เป็นการหยุดการทำงาน

C:\>debug
-a 100
0AE8:0100 mov ah,02
0AE8:0102 mov dl,51
0AE8:0104 int 21
0AE8:0106 shr dl,1
0AE8:0108 shl dl,1
0AE8:010A int 21
0AE8:010C int 20
0AE8:010E
-g
QP
Program terminated normally
-
3. แสดงใช้ directive segment ends แบบเก่า
:: พิมพ์ตัวอักษร a จนกระทั่งกดปุ่ม ctrl-break จึงหยุดการทำงาน

    ; a1.asm compile by MASM611
cseg  segment
    assume cs:cseg,ds:cseg  ; Code segment, Data segment
    push  cs
    pop   ds
    jmp   start       ; กระโดดไป start label
msg1  db   'a',0dh,0ah,'$'
start: mov   ah,09h      ; พิมพ์ string ทางจอภาพ
    lea   dx,msg1
    int   21h
    mov   ah,01h      ; รับค่าจากแป้นพิมพ์
    int   21h
    jmp   start
cseg  ends           ; ปิด segment
    end            ; เลิกการทำงาน
4. แสดงการทำซ้ำด้วย label, cmp, je
:: โปรแกรมนี้ใช้ directive .model .data .code .stack มิได้ใช้ segment ends แบบเก่า
:: Loop รับ 1 อักษร จากบริการ int21 สำหรับที่ ah,06 และ dl,ff แต่พิมพ์ซ้ำตลอดกาล จนรับ e หรือ E จึงหยุด โปรแกรมนี้ชื่อ x.asm ถูกแปลด้วย MASM611 ซึ่งเป็นแนวการเขียนโปรแกรมแบบ .exe โปรแกรมที่ได้มีขนาด 578 Byte

; Get char and repeat print char until e or E
    .model small  
    .data
x1   db   "type e or E to Exit",0ah,0dh,'$'    
    .code
pmain  proc  far   ; can not change far to near 
    push  ds   ; 1 of 5 line required for end .exe
    mov   ax,0  ; 2 clear ax by xor ax,ax
    push  ax   ; 3 send ax to stack
    mov   ax,@data
    mov   ds,ax
start: mov   ah,09h ; พิมพ์ string ทางจอภาพ
    lea   dx,x1
    int   21h
    mov   ah,06h ; รับ char จากแป้นพิมพ์ส่งเข้า al
top:  mov   dl,0ffh ; ถ้า dl เป็น ff จะรับค่าจาก console แบบไม่หยุดรอ
    int   21h
    jz   typeo  ; ถ้าไม่กดอะไร จะไป typeo เพราะ ah ค้างที่ 6 อยู่
    mov   cl,al  ; เก็บตัวอักษรใน al ไว้กลัวหาย
    cmp   al,'E'
    je   finish
    cmp   al,'e'
    je   finish
typeo: mov   dl,cl  ; ถ้า dl ไม่เป็น ff จะส่งค่าใน al ไป console
    int   21h
    jmp   top
finish: ret       ; ไม่สามารถใช้ int20 เพื่อสั่งให้เลิกงาน
pmain  endp
    .stack 200h  ; not required
    end   pmain

    .model small  
    .data
msg1   db   'Hello ','$'
msg2   db   'World','$'
    .code
pmain  proc  far
    push  ds 
    mov   ax,0
    push  ax 
    mov   ax,@data
    mov   ds,ax
start: mov   ah,09h
    lea   dx,msg1
    int   21h
    lea   dx,msg2
    int   21h
finish: ret
pmain  endp
    end   pmain
5. แสดงการเขียน macro
:: แสดงเทคนิคการใช้ macro ในภาษา assembly

setproc macro
    push  ds   ; 1 of 5 line required for end .exe
    mov   ax,0  ; 2 clear ax by xor ax,ax
    push  ax   ; 3 send ax to stack
    mov   ax,@data
    mov   ds,ax
    endm	
prtout macro
    mov   ah,09h
    lea   dx,msg
    int   21h
    endm
; =============
; Main program
; =============
    .model small
    .data
msg   db   'This is the program testing $'
    .code
pmain  proc  far   ; can not change far to near 
    setproc
    prtout
    ret
pmain  endp
    .stack 200h  ; not required
    end   pmain

ช่วงปี 48 และ 49 ผมได้มีโอกาสเรียน Digital Computer กับอาจารย์ Hans ชาวเยอรมัน ในหลักสูตรสั้น ๆ ท่านสอนให้รู้จัก pspice สำหรับวาด Logic Gate และจบด้วยการใช้โปรแกรม Computer Simulation เพื่อแสดงการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะคำสั่งภาษา Assembly, Memory, Control Bus, Address Bus, Data Bus, Register และ CPU
โปรแกรมนี้ท่านเคยนำเสนอมาครั้งหนึ่ง แต่ใช้ได้เฉพาะเครื่องเก่า ต่อมาผมตรวจพบว่าเขียนด้วย Pascal 7.0 จึงหา Patch มาแก้ปัญหา และสามารถนำมาใช้ได้กับเครื่องใหม่ รวมทั้งการแก้ไขภาษาเยอรมันบางส่วนเป็นภาษาไทย

โปรแกรม Assembler-Intel 8086 พบในเว็บเพจของ อ.ธนาวินท์ ที่สอน 204221 : Computer Organization and Assembly Language ซึ่งมี Powerpoint ที่ละเอียดมาก และพบว่าโปรแกรม emu8086 สามารถ download ได้จาก http://www.emu8086.com
  ตัวอย่างรูปแบบแฟ้ม (File Format Sample)
 1. xls2dbf3.dbf สร้างแฟ้ม DBF III ด้วย Microsoft Excel
 2. empday1.cds รับคำถามว่าเดิมคือ .mdf เป็นแฟ้มใหม่ .cds เปิดอย่างไร จาก tantinorojt@yahoo.com
  แนะนำเว็บ (Web Guides)
 1. http://www-2.cs.cmu.edu รวมข้อมูล Interrupt
 2. http://www.deinmeister.de/wasmtute.htm Win32 Assembler
 3. http://fivedots.coe.psu.ac.th/~cj/asm/

http://goo.gl/72BPC