สุดา แผ่นคำ อาจารย์ โรงเรียนบ้านไหล่หิน
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2551-08-23 (ครูนักวิจัย)

VDO
o ประเด็นคุณค่าจากการร่วมงานวิจัย : ในบทบาทของอาจารย์ในพื้นที่
เรื่องเล่าโดยอาจารย์โรงเรียนบ้านไหล่หิน นางสุดา แผ่นคำ จากการได้ร่วมงานวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ หลายครั้ง ซึ่งล้วนแต่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ทำให้ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าความสำคัญของชุมชนในแง่มุมต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง เช่น ปี พ.ศ.2543 - 2546 ข้าพเจ้าได้ร่วมงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในโครงการวิจัย เรื่อง "พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานที่วัดไหล่หิน" ข้าพเจ้าได้นำเอาองค์ความรู้จากการวิจัยมาเผยแพร่ให้กับเพื่อครูในโรงเรียน และได้ร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ยึดเอาวัดไหล่หินเป็นแหล่งเรียนรู้ จนทำให้นักเรียนบ้านไหล่หินทุกคน เกิดจิตสำนึก รักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง มีหน่วยงาน โรงเรียน และสถาบันต่าง ๆ ขอเยี่ยมชม มีการจัดกิจกรรมอยู่บ่อย ๆ นอกจากนี้รายการโทรทัศน์ "โลกสีน้ำเงิน" "คิดได้ไง" "ทุ่งแสงตะวัน" ได้มาขอถ่ายทำบทโทรทัศน์ นำไปออกอากาศทั่วประเทศ ทำให้วัดไหล่หินเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
การร่วมงานวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง" นับว่าเป็นงานวิจัยที่ข้าพเจ้าคิดว่าเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น เพราะแต่เดิม การจัดพิธีงานศพเป็นเรื่องที่ชาวบ้านทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจน จะต้องจัดงานให้ผู้ตายอย่างสมศักดิ์ศรี และมีเกียรติ การที่ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ได้เปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม โดยสิ้นเชิง เป็นการตัดภาระค่าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ลงได้อย่างมากมาย พิธีการต่าง ๆ ในงานศพ ก็จะจัดในรูปแบบเดียวกัน ทำให้เกิดความเลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคม ในแง่ความสามัคคีของคนในท้องถิ่น ทำให้เกิดความรัก ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้ง
คุณค่าของงานวิจัย สามารถนำไปใช้ได้ทุกเรื่อง ไม่เฉพาะแต่ด้านวิชาการ สามารถนำไปใช้กับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าคิดว่าถ้ามีโอกาส ข้าพเจ้าจะขอเข้าร่วมงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุกครั้ง
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223