ขั้นตอนการจัดการความรู้
 
#502 ขั้นตอนการจัดการความรู้

    จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 บทนิยามศัพท์ หน้า 34 เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ ซึ่งความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนนั้นจะต้องมีการจัดการ จึงจะทำให้กลายเป็นความรู้ชัดแจ้งได้ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการ ดังนี้ 1) การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 5) การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดขุมความรู้ออกมาบันทึกไว้ 6) การจดบันทึกขุมความรู้ และแก่นความรู้ สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

    ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลหรือบล็อก (Blog) เข้ามามีบทบาทในการจัดการความรู้อย่างชัดเจน จากขั้นตอนข้างต้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการประชุมพูดคุยและกำหนดความรู้หลักที่จะทำการจัดการกันก่อน แล้วทุกคนก็ไปเสาะหาความรู้ที่ต้องการจากทุกแหล่งที่มี นำมาปรับปรุง คัดกรอง พัฒนา เลือกใช้และนำไปใช้กับงานของตน หลังใช้งานก็นำบทเรียน ประสบการณ์ไปบันทึก แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านขุมความรู้ กับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีการพูดคุยกันก็จะได้ความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรองที่จะต้องมีการจดบันทึกและปรับให้เป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน และเหมาะสมกับการใช้งานต่อไป โดยสืบค้นได้ในระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ

    การจัดการความรู้นั้นจะทำงานกันเป็นระบบ ที่ประกอบด้วย input process output และ feedback แล้วก็ทำกันทุกปี โดยเปลี่ยนประเด็นความรู้ที่ต้องการจัดการทุกปี เมื่อทำกันหลายปีก็จะมีแก่นความรู้ให้พนักงานได้เรียนรู้ และต่อยอดการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ทันที ไม่ต้องลองผิดลองถูกให้ต้องเสียทรัพยากรเมื่อมีพนักงานใหม่ หากแก่นความรู้ใดที่สำคัญและน่าจะล้าสมัย หรือพบปัญหา ก็นำมาปัดฝุ่นเข้ากระบวนการจัดการความรู้ได้ เช่น การเรียนการสอนแบบ teacher teaching ที่เคยทำกันมาหลายสิบปี เมื่อถูกนำมาปัดฝุ่นก็จะเปลี่ยนเป็นแบบ learner learning หรือ learning by doing หรือ work integrated learning (WIL) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละวิชา
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
512. ความเป็นเพื่อนขึ้นกับเป้าหมาย
511. ตั้งจอทัชสกีนไว้ให้ข้อมูลหน้าร้าน
510. บางครั้งงานไอทีจ้างให้ก็ไม่ทำ
509. อุปกรณ์เล็กลงบริษัทก็ต้องปิดลง
508. หุ่นยนต์คิดแบบในหนังคงยังไม่มี
507. การประชุมวิชาการด้านไอที 2558
506. หลอกตนเองว่าปลอดภัยขึ้น
505. แท่งคอมพิวเตอร์ของอินเทล
504. มองหลังคาบ้านจากดาวเทียม
503. ทบทวนอดีตในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี
502. ขั้นตอนการจัดการความรู้
501. เลือกสมาร์ทโฟนอย่างไรดี
500. เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499. สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498. เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497. เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496. การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
495. เลือกซื้อสมาร์ทโฟนให้คุ้มกับราคา
494. ใช้เน็ตบ่อยอาจหลงคิดว่ารู้แล้ว
493. การใช้คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐในสหรัฐ
492. เมื่อสปาร์ตั้นมา ไออีก็ไป
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC