นำภาพถ่ายดาวเทียมมาพัฒนาประเทศ
 
# 244 นำภาพถ่ายดาวเทียมมาพัฒนาประเทศ (7 – 13 มิถุนายน 2553)

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาจังหวัด ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมีรายละเอียดข้อหนึ่งได้กำหนดว่าให้มีการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) มีหน้าที่ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธภาพ

    ผลพวงจากบันทึกข้อตกลงพบว่า กิจกรรมที่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ช่วยในการประมวลผลข้อมูล อ้างอิงข้อมูลจากจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ หาพื้นที่ทับซ้อนด้วยข้อมูลสารสนเทศหลายชั้น เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ช่วยในการตัดสินใจวางแผนงานโครงการงบประมาณ และแผนพัฒนาจังหวัดที่จำแนกตามพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลการสำรวจภาคสนามจากเครื่องจีพีเอส (Global Positioning System : GPS) และเชื่อมโยงกับข้อมูลหลายภาคส่วน

    หน่วยงานหนึ่งที่มีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมคือ สทอภ. หรือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (gistda.or.th) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มุ่งมั่นพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดังนั้นหลายหน่วยงานจึงขอข้อมูลจากหน่วยงานนี้มาใช้พัฒนาประเทศ หรือพื้นที่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีเว็บไซต์นำเสนอบทเรียนการใช้ข้อมูลดาวเทียมกับสถานการณ์หลายเหตุการณ์ดังนี้ ภาวะน้ำท่วม ภาวะแห้งแล้ง ภาวะไฟป่า การเปลี่ยนแปลงลำน้ำโขง ธรณีพิบัติภัย สึนามิ พายุไซโคลนนาร์กีส ซึ่งมีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับบริการข้อมูลภาพดาวเทียมจาก สทอภ. อย่างต่อเนื่อง อีกหน่วยงานหนึ่ง คือ ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (gisthai.org) เป็นอีกหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล (Remote sensing) เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากดินถล่ม น้ำปนตะกอนบ่า น้ำหลาก และน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือ
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
253. อวสานไออีหก
252. การฝึกตัดต่อวีดีโอตั้งแต่ชั้นประถม
251. สถิติการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
250. จอเครื่องคอมขนาดเล็กอาจใช้บางงานไม่ได้
249. สัดส่วนการใช้สังคมออนไลน์เพื่องาน
248. การพัฒนาเทคโนโลยีของชาวบ้าน
247. ส่งการบ้านทาง facebook.com
246. เวทีนำเสนอนวัตกรรมด้านไอที
245. การดาวน์โหลดและอัพโหลด
244. นำภาพถ่ายดาวเทียมมาพัฒนาประเทศ
243. มองก้าวของระบบภูมิสารสนเทศ
242. บาร์โค้ดที่พบในแบล็คเบอรี่
241. เว็บรุ่นของเพื่อนเก่า
240. แฟชันสัตว์เลี้ยงในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
239. คลิ๊ปวีดีโอหลักฐานจากผู้หวังดี
238. แบ่งปันเนื้อหาแบบทวีคูณ
237. แผ่นบูลเรย์สำหรับผู้นิยมของใหม
236. เทคโนโลยีปิดตัวไปซะก่อนตามไม่ทัน
235. การทำนายอนาคตว่าจะสิ้นยุค
234. ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ระหว่างบุคคล
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC