มองก้าวของระบบภูมิสารสนเทศ
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 243 มองก้าวของระบบภูมิสารสนเทศ
31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2553

    มีโอกาสร่วมประชุมที่สำนักงานจังหวัด โดยมี รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา จากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) มาเสนอขอบเขตของงาน การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS = Geographic Information System) เพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด ทำให้ได้ความรู้ว่าประเทศของเราพัฒนาไปแล้วหลายก้าว ผู้บริหารจังหวัดมีนโยบายใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมาเชื่อมโยงกับระบบภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม ช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณแต่ละโครงการลงในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจำนวน 42 ตัว

    ระบบภูมิสารสนเทศแตกต่างกับ Google Map หรือ Google Earth เพราะบริการของ google.com เป็นข้อมูลทั่วไปที่ไม่มีสารสนเทศที่ออกแบบมาเฉพาะกลุ่มบุคคล ไม่มีความเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เป็นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถเชื่อถือในข้อมูลพิกัด ไม่อาจควบคุมพิกัดและชั้นความลับของแต่ละสถานที่ แต่ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจจำเป็นต้องมีข้อมูลพิกัดของสถานที่ที่เชื่อถือได้ ควบคุมชั้นความลับได้ สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลโครงการ งบประมาณ ปัญหาที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

    ระบบแผนที่ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานกำหนดพิกัดของสถานที่ เช่น พื้นที่ป่า พื้นที่บ้าน พื้นที่น้ำ พื้นที่ทำกินที่ยังมีการทับซ้อนอยู่ระดับหนึ่ง เนื่องจากแต่ละหน่วยมีระบบฐานข้อมูลของตนเอง เมื่อนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกันก็จะพบปัญหาทับซ้อน หากหน่วยงานใดต้องการนำข้อมูลพิกัดแผนที่มาใช้แบบบูรณาการก็จะพบประเด็นความไม่ตรงกันในรายละเอียด แม้พิกัดระดับประเทศ เช่น ปราสาทเขาพระวิหารก็ยังไม่สามารถสรุปผลได้ แต่เชื่อได้ว่าถ้าหน่วยงานที่ดูแลสารสนเทศมาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและยินดีปรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก็จะลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ในอนาคตอย่างแน่นอน
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
252. การฝึกตัดต่อวีดีโอตั้งแต่ชั้นประถม
251. สถิติการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
250. จอเครื่องคอมขนาดเล็กอาจใช้บางงานไม่ได้
249. สัดส่วนการใช้สังคมออนไลน์เพื่องาน
248. การพัฒนาเทคโนโลยีของชาวบ้าน
247. ส่งการบ้านทาง facebook.com
246. เวทีนำเสนอนวัตกรรมด้านไอที
245. การดาวน์โหลดและอัพโหลด
244. นำภาพถ่ายดาวเทียมมาพัฒนาประเทศ
243. มองก้าวของระบบภูมิสารสนเทศ
242. บาร์โค้ดที่พบในแบล็คเบอรี่
241. เว็บรุ่นของเพื่อนเก่า
240. แฟชันสัตว์เลี้ยงในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
239. คลิ๊ปวีดีโอหลักฐานจากผู้หวังดี
238. แบ่งปันเนื้อหาแบบทวีคูณ
237. แผ่นบูลเรย์สำหรับผู้นิยมของใหม
236. เทคโนโลยีปิดตัวไปซะก่อนตามไม่ทัน
235. การทำนายอนาคตว่าจะสิ้นยุค
234. ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ระหว่างบุคคล
233. ดูงานด้านไอทีกับกสท ลำปาง
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC